simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2 ܐܦ ܠܬܐܘܪܝܐ ܐܙܘܓ̣ܢܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܪܝܛܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܒܥܬܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ
BarṢal:ComLiturg ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ ܐܒܐ ܃ ܪܚ̇ܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܥܡܟ ܠܐܒܘܟ ܂ ܘܡܚܕܐ 1 ܂ ܙ XܝX ܂ X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ ܝܝ ܠܗܘܢ ܃ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܦ̇ܠܓ ܟܗܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܗ̇ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܬܪܬ̤ ܃ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ ܂ ܡ̇ܙܥܩ ܥܡܐ ܗܟܢ ܂ ܪܐܙ ܝ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃ ܚܕ ܝܝ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܫܪܟܐ 5ܡܟ̣̇ܣܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܒܬܪ ܠܘܬ ܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ Xܝ̇ܝ ܂ X ܡܬܡ̇ܛܝܢܢ ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܥܠܝܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝ X ܗܪܟܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܫܠܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܝ X X
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܕܡܐ ܃ ܩ̇ܨܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܒܬܪ ܐ ܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܂ ܙ XܝX ܂ X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ ܗܦܟܬ̤ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܕܨܠܝܒܐ ܃ ܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܥ̇ܒܕ ܂ ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܡܚ̣̇ܝܕ ܘܡ̇ܠܘܬ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܃ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܡܐ ܗܝ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ 1ܬܘܒ ܕ ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܘܡܚ̇ܘܐ ܒܗܕܐ ܕܥܡܢܘܐܝܠ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܫ̣̇ܝܢ ܒܕܡܐ ܕܙܩܝܦܗ ܘܚ̣̇ܝܕ ܂ Xܝܝ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܂ 1ܬܘܒ ܕ ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ ܝܝ ܘܪܫ̇ܡ ܠܗܘܢ ܀ 3 XܠXܘX Xܝܘ · ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܃ ܐܬܟ̣̇ܗ ܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢ̣ܦܗܐ ܪܥܝܢܐ ܕܥܡܐ ܒܫܬܩܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܗܘܢ ܐܘܣܦܘܗ̇ ܃ ܦܐܝܘܬ ܟܗܢܐܝܬ ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ ܒܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܘܠܥܠܡܝ̈ ܥܠܡܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ
BarṢal:ComLiturg ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ ܕܦܫܛܬܐ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܀ ܝX ܕܩܕ ܫܐ ܪܡ̇ܙ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܦܣܩ ܆ ܐܠܐ ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܦܛܘܟܐ̈ ܕܡܫܡܫܢܐ ܃ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܥܢܐ ܥܡܐ ܝ ܂ ܒܬܪ ܘܓܠܝܐ ܕܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܒ̇ܥܐ ܟܗܢܐ ܐܦ ܡܬܟ̇ܫܦ ܂ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܡܫ̣̇ܪܐ ܒܡܬܕܟܪܢܘܬ̈ ܐ ܂ ܩܕܡܐܝܬ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܥܠܬ̣ ܡܗܡܝܢܘܬ ܐ ܘܪܦܝܘܬ ܐ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܝܝ ܂
BarṢal:ComLiturg ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂ Xܝ ܂ ܚܝܐ̈ ܠܟܠ ܂ ܘܫ̣̇ܟܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐ ܕܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܝ-· ܘܡܝܬܐ̈ ܃ ܪܐܙ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ