simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComLiturg X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComLiturg X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܫ̣̇ܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ ܒܬܪ ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܟ̇ܫܦ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܦܛܘܟܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܬܕܟܘ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܝ ܫܠܡܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ
BarṢal:ComLiturg ܒܗ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ·2ܘ̇̈ ܂ ̣· ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܕܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ </page>
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܡܛܠ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܙ
BarṢal:ComLiturg ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ
BarṢal:ComLiturg ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈