simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܡܛܠ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܙ
BarṢal:ComLiturg ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ
BarṢal:ComLiturg ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈