simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܬܕܟܘ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܝ ܫܠܡܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ
BarṢal:ComLiturg ܒܗ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ·2ܘ̇̈ ܂ ̣· ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܕܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ