simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComLiturg X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComLiturg X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܫ̣̇ܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ ܒܬܪ ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܟ̇ܫܦ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܦܛܘܟܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂