simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡ ܪܐܙܐ̈ ܒܬܪ 2ܒܐܪܙܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܡܨܥܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܘܣܦ ܛܒܥܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܦܪܝܣܐ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܕܟܐܦܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ ܥܡܝ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡ̣ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܗ ܃ ܐܬܡܢܝܘ ܠܗ ܝܘܡܐ X ܝܝ̈ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃ ܐܟܙܢܐܝ ܕܥ̣̇ܒܕܐ̈ ܕܐܣܟ̣ܠܘ ܒܬܪ ܕܬܝܒܐ̈ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ ܂ X X ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ
BarṢal:ComLiturg ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܩܕܫܐ̈ ܝ ܡܫܬܒܩܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܂ ܬܝܒܐ̈ ܕܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗ ܂ ܐܦ ܠܗܘܢ ܡ̇ܦܩ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܕܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܚܝܬܐ̈ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܟܕ ܡܚ̣̇ܦܛ ܠܥܡܐ ܒܬܪ ܣܒܪܬ ܐ ܡ̣ܬܦܫܩ ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝ ܂ ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܡܥܢܝܬܐ̈ ܕܪܐܙܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܃ ܒܗܕܐ ܡ̇ܘܕܥ ܂ ܕܗܕܐ ܠܡ ܒܬܪ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ 7ܥܡ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܝ--· ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܚܪܝܬ ܝܝ ܐܬܬܠܡ̣ܕ ܂ ܘܡܚܕܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܢܗ̇ ܕܟܦܐ ܬܪܣܝܘ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܂ ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ ܘܡܬܟ̇ܪܟܝܢ ܕܪܐ ܐܘ ܝܝ ܟܝܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܟܬ̣ܒܘܗܝ ܂ ܝ ܃ ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀
BarṢal:ComLiturg ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܩܫܝܫܐ ܕܢܒ̣̇ܨܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܝX ܂ ܂ X ܕܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܘܙ̇ܕܩ ܂ ܘܚܕ ܐܒܐ ܩܕ ܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̇ܐܓܢ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܣܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܢܝܢ̈ · · · ܟܕ ܗܢܝܢ̈ ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀ ܨܠܝܒܐ̈ ܕܥܠ · XXܝ · ܥܡܐ ܂ ܙܒܢܬܐ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܬܐ ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܨܝܢܢ ܠܚܡܐ · X · ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܩܫ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܘܫ̇ܘܐ ܘܡܢܬܝܬܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܂ ܂ X X ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܥܡܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ
BarṢal:ComLiturg ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܩܘܪܒܐ ܝ ܩܕܫܐ ܀ ܐܝܬ ܬܘܒ ܫܘܚܠܦܐ ܆ ܕܠܘܬ ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܥܗܕܢܘܬܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܡܬܕܟܪܢܘܬܐ̈ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܥܡܐ ܂ ܘܢܥܒܕ ܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܨܠܘܬܐ ܕܐ̇ܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ
BarṢal:ComLiturg ܗܠܝܢ ܂ ܙ X ܂ ܐܫܠ̣ܡܘ ܕܙ̇ܕܩ ܠܗ ܠܟܗܢܐ ܕܢܣ̣̇ܗܕ ܠܥܡܐ ܒܬܪ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܝ ܘܫܪܟܐ ܂ ܘܢܦ̣̇ܢܘܢ 3ܕܐܦ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂
BarṢal:ComLiturg ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ ܛܟܣܐ̈ ܝ· ܘܥܝ̇ܕܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܟܕ ·X ܝ · ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂
BarṢal:ComLiturg ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܃ ܒܬܪ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܝ ܂ ܝ ܂ ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ ܐܘ ܟܝܬ̣ ܩܘܪܒܢܐ ܃ ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ