simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ
BarṢal:ComLiturg X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂
BarṢal:ComLiturg ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ