simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComLiturg ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ
BarṢal:ComLiturg ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ