simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ ܒܬܪ ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ
BarṢal:ComLiturg X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܙ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ
BarṢal:ComLiturg ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܒܗ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܝ ܫܠܡܐ ܂
BarṢal:ComLiturg X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܟ̇ܫܦ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܦܛܘܟܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܡܛܠ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ