simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ ܒܩܠܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܐܙ ܚܕܝܘܬ ܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܀
BarṢal:ComLiturg ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ ܡܫ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܡܥܢܝܬܐ̈ ܕܪܐܙܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܃ ܒܬܪ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܝ ܂ ܝ ܂ ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ ܐܘ ܟܝܬ̣ ܩܘܪܒܢܐ ܃ ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ ܩܘܕܫܐ̈ ܂ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܗܘܠܢ̇ܝܬܐ ܀ ܢܩܝܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ ܃ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܒܬܪ ܘܐܦܠܐ ܐܘܒܕ ܝܝ ܐܠܗܘܬܗ ܀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀ ܚܣܐ ܡܪܝ ܚܘܒܝܢ̈ ܃ ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܛܒܐ ܕܠܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܢܫܬܘܐ ܠܫܘܠܡܗܘܢ ܛܘܒܢܬܐ ܂ ܝ ܘܢܬܟܪܙ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂ Xܝ ܂ ܚܝܐ̈ ܠܟܠ ܂ ܘܫ̣̇ܟܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐ ܕܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܝ-· ܘܡܝܬܐ̈ ܃ ܪܐܙ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2 ܐܦ ܠܬܐܘܪܝܐ ܐܙܘܓ̣ܢܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܪܝܛܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܒܥܬܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ
BarṢal:ComLiturg ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܡܕܡ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܕܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܨܠܘܬ ܐ ܕܬܠܬ ܃ ܘܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܦܪܣܐ ܒܬܪ ܠܫܘܘܟܢܐ̈ 1 ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܩܕܫܘܢ ܘܢܬܕܟܘ ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܥܠܝܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝ X ܗܪܟܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܫܠܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܝ X X
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ ܝܝ ܠܗܘܢ ܃ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܦ̇ܠܓ ܟܗܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ ܛܟܣܐ̈ ܝ· ܘܥܝ̇ܕܐ̈ ܡܕܡ ܡܕܡ ܒܥܕܬܐ ܆ ܒܬܪ ܨܠܘܬܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܟܕ ·X ܝ · ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ ܘܡܬܟ̇ܪܟܝܢ ܕܪܐ ܐܘ ܝܝ ܟܝܬ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܟܬ̣ܒܘܗܝ ܂ ܝ ܃ ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܗ ܂ ܐܦ ܠܗܘܢ ܡ̇ܦܩ ܗܘ̣ܐ ܂ ܒܬܪ ܕܟܬܒܐ̈ ܂ ܘܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܚܝܬܐ̈ ܕܫܡܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̇ܐܓܢ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܣܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܢܝܢ̈ · · · ܟܕ ܗܢܝܢ̈ ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܫ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܘܫ̇ܘܐ ܘܡܢܬܝܬܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܂ ܂ X X ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܢܝܬܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܥܡܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ
BarṢal:ComLiturg ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀ ܨܠܝܒܐ̈ ܕܥܠ · XXܝ · ܥܡܐ ܂ ܙܒܢܬܐ ܒܬܪ ܬܠܝܬܝܬܐ ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܨܝܢܢ ܠܚܡܐ · X · ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ ܂ ܐܘ ܐܪܐܣܝܣ̈ ܐ·ܟܢܐ ܕܢܘܣܦ ܒܬܪ ܐ ܕܐܚܝܕܐ ܥܕܬ ܐ ܝܘܡܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ