simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘ̣ܐ ܐܦܢ ܐܬܩܨܝ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܘܡܝ̣ܬ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪ ܦܓܪܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܂ ܐܠܐ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܥܠܝܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝ X ܗܪܟܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܫܠܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܝ X X
BarṢal:ComLiturg ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃ ܚܕ ܝܝ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܫܪܟܐ 5ܡܟ̣̇ܣܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܒܬܪ ܠܘܬ ܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܝܐ ܂ Xܝ̇ܝ ܂ X ܡܬܡ̇ܛܝܢܢ ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ ܗܦܟܬ̤ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܕܨܠܝܒܐ ܃ ܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܥ̇ܒܕ ܂ ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܡܚ̣̇ܝܕ ܘܡ̇ܠܘܬ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܃ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܡܐ ܗܝ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ ܐܒܐ ܃ ܪܚ̇ܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܥܡܟ ܠܐܒܘܟ ܂ ܘܡܚܕܐ 1 ܂ ܙ XܝX ܂ X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ ܡ̣ܢ ܚܡܪܐ ܘܡ̣ܢ ܡܝܐ̈ ܃ ܐܘܕܝ ܘܒ̣̇ܪܟ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܡܛܠܬܗ ܗܟܘܬ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܗܟܘܬ ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܠܩܫܝܫܐ ܕܢܒ̣̇ܨܪ ܂ ܡܛܠ ܂ ܝܝX ܂ ܂ X ܕܟܠܗܝܢ ܒܬܪ ܘܙ̇ܕܩ ܂ ܘܚܕ ܐܒܐ ܩܕ ܫܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܠܨܠܘܬ ܐ ܕܬܠܬ ܃ ܘܡܬܩܪܝܐ ܥܠ ܦܪܣܐ ܒܬܪ ܠܫܘܘܟܢܐ̈ 1 ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܩܕܫܘܢ ܘܢܬܕܟܘ ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀
BarṢal:ComLiturg ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܂ ܐܠܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܃ ܕܡܛܠ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܐ̇ܦܐ ܢ̇ܣܩ ܠܡܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܂ ܝ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܃ ܒܗܕܐ ܡ̇ܘܕܥ ܂ ܕܗܕܐ ܠܡ ܒܬܪ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ 7ܥܡ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܝ--· ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܬܬܪܨ ܡ̣ܢ ܓܗܢܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܂ ܝ ܂ ܕܢܫܕܪ ܀ ܘܥܡܐ ܐܡ̇ܪ ܃ ܐܡܝܢ ܂ ܗ̇ ܂ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂
BarṢal:ComLiturg ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ ܕܦܫܛܬܐ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܀ ܝX ܕܩܕ ܫܐ ܪܡ̇ܙ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܦܣܩ ܆ ܐܠܐ ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂
BarṢal:ComLiturg ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂ Xܝ ܂ ܚܝܐ̈ ܠܟܠ ܂ ܘܫ̣̇ܟܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐ ܕܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܝ-· ܘܡܝܬܐ̈ ܃ ܪܐܙ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̇ܐܓܢ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܣܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܢܝܢ̈ · · · ܟܕ ܗܢܝܢ̈ ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ ܂ ܐܘ ܐܪܐܣܝܣ̈ ܐ·ܟܢܐ ܕܢܘܣܦ ܒܬܪ ܐ ܕܐܚܝܕܐ ܥܕܬ ܐ ܝܘܡܢ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ ܥܡܝ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡ̣ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܗ ܃ ܐܬܡܢܝܘ ܠܗ ܝܘܡܐ X ܝܝ̈ ܩܕܡܝܐ ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX XܝX· ܃ · ܕܥܠ ܪܐܙܐ̈ ܀ ܥܠܘܗܝ ܕܢܝ ܂ ܫܐ ܒܬܪ ܝX ܘܐܬܬܪܫܡܬ̤ ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܠܢ 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ ܒܩܠܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܐܙ ܚܕܝܘܬ ܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܀