simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg ܒܗ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܟ̇ܫܦ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܕܝܦܛܘܟܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ·2ܘ̇̈ ܂ ̣· ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܕܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܢ ܐܟܘܬܗܘܢ ܀
BarṢal:ComLiturg ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܥܡ̇ܕܐ ܐܟ̣ܪܙ ܂
BarṢal:ComLiturg ܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦ̇ܠܓ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܩܕܡܝܐ̈ ܓܝܪ ܒܬܪ ܠܘܛܘܢܝܐ ܘܟܪܘܙܘܬ ܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ
BarṢal:ComLiturg ܗܟܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܡ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ