simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܕܪX ܐܝܬܝܗ̇ ܫܠܡܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܫܡܝܐ ܂ ܘܐܫܠܡܘ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢܕܪܫ ܢܬܠ
BarṢal:ComLiturg ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ ܒܬܪ ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܦܠܓ ܡ̣ܢ ܝ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComLiturg ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܡܛܠ
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX
BarṢal:ComLiturg ܃ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܒܬܪ ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܢܬܟ̇ܪܙܘܢ ܥܠ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ