simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ
BarṢal:ComLiturg X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܝ ܫܠܡܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ ܒܬܪ ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2
BarṢal:ComLiturg ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܬܪ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܬܕܟܘ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܟܢ ܃ ܡܛܠ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX