simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̇ܕܐ ܠܓܡܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܕܡܐ ܃ ܩ̇ܨܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܒܬܪ ܐ ܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܂ ܙ XܝX ܂ X ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܡܬܩܕܫܐ ܦܪܝܣܬܐ ܡ̣̇ܐܓܢ ܒܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܫܐ̈ ܢܐܬܐ ܘܚܝܠܗ ܕܥܠ ܂ ܝܐ ܢ̣ܐܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ ܒܩܠܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܪܐܙ ܚܕܝܘܬ ܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܀
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܐܘܟܝܬ ܟܠܢܝܬܐ ܡ̇ܟܪܙ ܡܫܡܫܢܐ ܒܬܪ ܠܐܪܙܐ̈ ܂ ܘܥܠ XܠXܠXܘܢ XXܝܢܝX· ܃ · ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X
BarṢal:ComLiturg ܟܗܢܐ ܆ ܠܘܬ ܐܒܐ ܃ ܪܚ̇ܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܥܡܟ ܠܐܒܘܟ ܂ ܘܡܚܕܐ 1 ܂ ܙ XܝX ܂ X ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܕܪܫ̇ܡ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܥܠ ܦܓܪܐ ܡܚ̣̇ܝܕ ܘܡ̇ܠܘܬ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܃ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܡܐ ܗܝ̣ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܝܝ ܫܠܡܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܢܝܫܐ ܬ ܒܬܪ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܚܘܒܐ ܘܕܫܝܢܐ ܂ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ 2 ܐܦ ܠܬܐܘܪܝܐ ܐܙܘܓ̣ܢܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܪܝܛܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܒܥܬܟ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܟܕ ܒܦܘܫܩܐ ܟܠܗ
BarṢal:ComLiturg ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܟܕ ܡܚ̣̇ܦܛ ܠܥܡܐ ܒܬܪ ܣܒܪܬ ܐ ܡ̣ܬܦܫܩ ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝ ܂ ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܘܣܦ ܛܒܥܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܦܪܝܣܐ ܕܐ ܬܝܗ̇ ܛܘܦܣܐ ܕܟܐܦܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܃ ܒܗܕܐ ܡ̇ܘܕܥ ܂ ܕܗܕܐ ܠܡ ܒܬܪ ܕܡܬܩܪܝܢ̈ 7ܥܡ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܝ--· ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܫܠ̣ܡ ܃ ܡܠܝ ܛܟܣܐ ܕܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܇ ܒܪܡܫܐ ܕܒܗ ܥܬ ܂ ܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢ̇ܫܠܡ ܢܦܫܗ · ܝ · ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡ̇ܐܓܢ ܢܥܒܕ ܒܬܪ ܟܣܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܗܢܝܢ̈ · · · ܟܕ ܗܢܝܢ̈ ܂ ܙܒܢܬܐ ܕܬܪܬܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃ ܐܟܙܢܐܝ ܕܥ̣̇ܒܕܐ̈ ܕܐܣܟ̣ܠܘ ܒܬܪ ܕܬܝܒܐ̈ ܡ̇ܦܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ ܂ X X ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ
BarṢal:ComLiturg ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ ܕܦܫܛܬܐ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܀ ܝX ܕܩܕ ܫܐ ܪܡ̇ܙ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܦܣܩ ܆ ܐܠܐ ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂
BarṢal:ComLiturg ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ 1ܡ̇ܪܚܩܝܢܢ ܠܥܠ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܬܘܒ ܒܫܡ ܢܝܬܐ ܂ ܝܝ ܂ ܗܪܘܓܘ ܘܡܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܐܬܕܟܘ ܂ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܟܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܚܪܝܬ ܝܝ ܐܬܬܠܡ̣ܕ ܂ ܘܡܚܕܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܢܗ̇ ܕܟܦܐ ܬܪܣܝܘ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܂ ܡܬܩܪܐ ܟܬܒܐ ܕܦܘܠܘܣ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
BarṢal:ComLiturg ܕܥܡ̣ܕܘ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܩܕܫܐ̈ ܝ ܡܫܬܒܩܝܢ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܂ ܬܝܒܐ̈ ܕܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̣ܘ Xܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܛܘܦܢܐX ܀ XܠXܠXXX XܝX· ܃ · ܕܥܠ ܪܐܙܐ̈ ܀ ܥܠܘܗܝ ܕܢܝ ܂ ܫܐ ܒܬܪ ܝX ܘܐܬܬܪܫܡܬ̤ ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܠܢ 1ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܩ̣̇ܪܒ ܢܘܚ