simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܗܘ̣ܘ ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܫܥܐ
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܙ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܫ̣̇ܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܃ ܐܝܟܝܐ ܕܬܬܟܪܙܝ ܒܬܪ ܕܝܦܛܘܟ̇ܐ ܃ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܢܬܕܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܕܟܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗܟܘܬ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܕܡܫ̇ܡܠܐ ܠܐܪܙܐ̈ ܩ̇ܨܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܘܣܕܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ
BarṢal:ComLiturg ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ