simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܀ ܡ̇ܟܣ ܡ̇ܢ ܠܡܪܚܘܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܟܕ ܂ ܝܝ̈ X ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܠ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܚܘܝܒܐ ܕܫ̇ܘܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܝ̈· ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܐ̣ܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܬܘܒ 1ܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܕ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܩܛܝܢܐܝܬ̣ ܂ ܕܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܚܕ ܘܬܐ ܘܪܗ̣ܛܐ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣ̇ܩܐ ܒܬܪ ܡ̇ܩܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܂ ܡܛܠܗܕܐ ܛܒܐܝܬ ܩ̇ܕܡ ܐܫܬܒܚ ܆ ܒܬܪ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܐܣܠܝ ܕܢܐܡܪܘܢܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܥܩܒܐܝܬ ܒܬܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ - ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ X XX X ܢܐ ܦܣܩܐ ܝܗ̣ܒ ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܒܬܪ ܇ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܘ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ X ܪܫܐ̈ 1ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܫܒ̇ܚ ܠܣܘܩܢܣܘܣ ܕܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܠܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܒܬܪ ܃ ܂ XXܝ - ܂ X ܘ X ܐܠXܝ ܡܬܐܡܪܐ ܡܢ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܂ ܐܠܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ̤ܘܬܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܬܚ ܒܬܪ ܚܫ ܂ ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܫܪ ܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܬܪ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܪ-ܝܘܬܐ ܆ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ X X XܝX ܢ ܒܬܪ ܢܩ̣ܦ ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · X ܝܝX ܚ ܝܘXܐ ܢXܠ ܠܐ ܝXܦܠXܝܬ̣ ܐܣܠܝ ܕܠܝܕܐ ܢܐܝXܪܘܢ ܂ ܒܬܪ ܘܐܝXܪܘ ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܝܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘܬܐ ܝXܘܪܝܢ ܆ ܐܝܝ ܕܢXܪXܢܝܩܘ̈ ܟܠ̣ܐ ܂ Xܦ ܥܝܪ ܝܕܐ ܒܬܪ ܝ ܒܝܫܬܐ ܝXܬܐܝXܪܐ ܆ ܝܕܐ ܠXܢܘ ܢ ܕXܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܣܩܐ ܫܡܗܘܗܝ ܆ ܠܚܘܝܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܫܠܡ ܂ ܟܕ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܒܬܪ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܦܣ̣ܩ̣ ܕܠܐ ܢܫܬܡܗ ܂ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܃ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܣܥ̣ܪ ܂ ܘܟܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܘܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܡ̇ܦܠܓ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܂ ܆ ܡܗ̣ܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܘܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܒܬܪ ܟܕ ܟܬ̇ܒ ܃ ܚܕ ܡܢ ܓܘܕܐ ܒܗܝ̇ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܐܠܐ ܕܡܩܘܐ ܒܬܪ ܡܬ̇ܟܬܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܝܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ ܓܝܪ ܒܗ ܟܕ ܒܗ X0 ܝXܥܝܠ ܃ X - ܘܣܒ̇ܠ ܃ ܕܠܒ̇ܫ ܒܬܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܛܪܘܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܐ ܡܘܕܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܘܡܚܝܕܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܡܢ