simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܝܘܡܬܐ̈ : ܘܐܝܬܝ ܩܐܝܢ ܡܢ ܦܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܒܬܪ : ܘܗܘܐ ܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐ̈ : ܘܩܐܝܢ ܗܘܐ ܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ : ܘܐܘܠܕ ܒܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܠܡܗ : ܘܩܪܐ ܫܡܗ ܫܝܬ . ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ . ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ . ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩܝܢܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ . ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ : ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܢ̈ : ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ . ܘܚܝܐ ܠܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܒܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܒܬܪ . ܘܗܦܟܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܐܙܠܝܢ ܘܗܦܟܝܢ : ܘܚܣܪܘ ܡܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܦܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܕ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ : ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܕܫܝܡ : ܘܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ . ܨܚ ܝܒ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܒܢܝ̈ ܝܦܬ : ܓܡܪ : ܘܡܓܘܓ : ܘܡܕܝ : ܘܝܘܢ : ܘܬܘܒܝܠ ܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܚ : ܫܝܡ : ܘܚܡ : ܘܝܦܬ : ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܨܚ ܝܓ ܘܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ ܘܡܡܠܠܐ ܚܕ . ܒܬܪ : ܒܥܡܡܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܦܪܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܐܪܥܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܒܬܪ : ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܫܠܚ . ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ . ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ