simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܒܬܪ ܢܦܫܝ . ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܗ ܠܡܠܐܟܐ ܗܘ ܕܐܡܪ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܒܬܪ ܬܬܩܢ ܠܥܠܡ . ܘܦܬܚܬ ܐܪܥܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܠܥܬ ܐܢܘܢ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܢܦܠ ܫܘܪܐ ܕܐܡܪ . ܥܘܠܘ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܬܘ ܣܢܐܐ̈ ܆ ܐܪܦܝ ܒܬܪ ܒܕܪܘ ܙܘܝܬܗ̈ ܕܫܘܪܐ ܆ ܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܓܘܗ ܕܗܝܟܠܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܒܝܬܐ ܘܠܟܠ ܒܬܪ ܆ ܐܪܦܝ ܓܝܪ ܗܘ ܕܢܛܪ ܒܝܬܐ . ܘܐܙܠܬ ܠܝ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܆ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܡܪ ܠܝ ܆ ܐܡܪ ܒܬܪ ܡܐܢܝܢ̈ ܘܒܟܝܢ ܘܐܬܒܠܝܢ ܘܨܡܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܬܪ . ܕܢܐܙܠ ܘܢܩܝܡ ܫܒܝܬܗ ܕܥܡܐ ܥܕܡܐ ܠܒܒܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܓܕܫ ܒܐܚܪܝܬ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܒܚܘܪܒܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܩܐܡ ܗܘܝܬ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܒܬܪ ܐܚܝܕܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܝ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܐܙܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ . ܗܐ ܐܘܕܥܬܢܝ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܙܒܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܡܘܬܗ ܕܗܘ ܚܛܘ ܘܐܥܒܪܘ . ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܒܬܪ ܗܘ . ܘܫܡܝܐ ܕܝܢ ܘܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܡܬܓܠܐ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܫܪܝܪܬܐ̈ ܐܡܠܠ ܒܬܪ . ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ . ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܠܐܢܫ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܘܗܐ ܐܬܦܬܚܘ ܫܡܝܐ . ܘܚܙܝܬ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܝ . ܒܬܪ . ܫܠܡܬ ܡܠܝܗ̇̈ ܕܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܬܪܫܠܬ ܣܓܝ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܩܪܝܒ ܗܘ ܦܘܪܩܢܝ ܕܢܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܩܒܠܐ ܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܫܡܥ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܫܠܡ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܢܫܪܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ . ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܐܡܬܝ ܕܢܬܡܠܐ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܘܢܗܦܘܟ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡܛܝܘ ܠܫܘܠܡܗ ܕܙܒܢܐ ܀ ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠܬ ܐܢܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ . ܟܢܫܘ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܝܕܥܢ̈ ܓܝܪ ܕܡܛܐ ܬܫܢܝܩܗܘܢ ܘܐܬܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܬܬܙܝܥ ܒܢܝܢܗ̇ ܕܨܗܝܘܢ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܥܬܝܕ ܚܝܠܬܢܐ . ܕܢܙܝܥ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܙܒܢܐ ܡܬܥܩܪ . ܘܡܩܘܝܐ ܟܕ ܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܢܬܒܢܐ ܬܘܒ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܩܘܐ ܗܘ ܗܘ ܒܢܝܢܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܗܦܟ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܀ ܘܐܙܠܬ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܒܬܪ ܚܝܠܬܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܨܗܝܘܢ . ܕܐܢ ܐܬܢܗܪ ܡܕܡ ܝܬܝܪ . ܘܡܢ