simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ ܗܢܐ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐܐܦܢ ܗܘ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ܐܝܟ ܒܬܪ ܡܪܝܡ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܘܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܐܝܢ : ܫܐܠ ܗܟܢܐ . ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܚ̣ܫ ܡܫܝܚܐ : ܠܘ ܒܒܣܪܐ ܚ̣ܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ : ܒܬܪ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܬܘܒ ܒܣܪܐ ܠܐ : ܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܗܟܢܐ . ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ . 0 . 6ܣܝܡ ܠܗ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܡܪ ܐܝܢܐ ܝ XX ܗܘ : ܕܗ̇ܘ ܕܢܣ̣ܒ ܐܘ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ . ܐܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ X ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܐܘ ܣܟ ܢܐܡܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܬܘܕܐ ܒܬܪ ܟܝܢܐ̈ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܚܕ ܢܐܡܪ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܝXXX . X 9ܐܡܪܘ ܠܢ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܢ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . 10ܬܘܒ . ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ ܘܠܢ ܒܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ ܆ ܐܘܕܝܘ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܐܢ ܐܡܪܘܢ X ܕܠܐ : X 10 ܡܕܝܢ ܒܬܪ . . 11ܬܘܒ ܐܡܪܘ ܠܢ . ܩܝܡ ܒܗ ܗ̇ܘܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܝܚܐ . ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܚܫܐ̈ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܗܢܐ ܚ̣ܫ ܘܗܢܐ ܚܫܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܝܚܐ . ܒܣܪܐ ܓܝܪ ܡܢܦܫܐ ܘܡܠܝܠܐ ܒܬܪ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܗܢܐ ܚ̣ܫ ܘܗܢܐ ܚܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X3ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܟܕ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܟܢܫܐ X 22̇ܡܬܝܕܥ ܡܫܝܚܐ ܒܗܠܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܐܘ ܕܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܢܛܪܝܢ ܒܬܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X4ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܢܛܝܪ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܒܪܝܐ . . ܡܫܬܐܠܐܢܬܕXXXXX ܒܬܪ ܐܘ ܒܬܪܝܢ̈ . . X6ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . . X9ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ X ܐܒܐ ܒܬܪ ܠܐ . . X8ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܐܘܣܝܐ ܕܐܡܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ . . X . ܣ . ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ : ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ . ܝܕܝܥܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܬܪ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܦܫܝܛܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܡܒܣܪܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ : | ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܒܣܪܐ :
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ . X 23 . 1ܐܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . . . 2ܒ . ܐܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ
ChalcedWrit ܚܕܝܘܬܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܠܟܝܢܐ ܕܠܐ ܕܡܚܝܢܢ ܢ ܠܓܡܪ ܒܬܪ ܒܢܝ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܢ