simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܪܐ ܕܝܢ ܛܥܘ ܒܗ ܐܢܫܐ ܘܫܡܗܘܗܝ ܠܨܠܡܐ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܂ ܂ XXܝܟX ܒܬܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܘܣܓܕ ܗܘܐ ܠܡ ܂ ܕܢܫܟܚ ܢܪܝܚ ܚܡܬܗ ܝX ܕܢܒܘ ܂ ܡܢܝ
BarKoni:Schol ܝ ܕܫܒܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝ̣ܢ̈ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐ̇ܪܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܫܡܪܝܢ̇ ܂ ·X0ܝ X·X
BarKoni:Schol ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܂ ܡܬܦܫܩܝܢ ܕܝܢ ܟܐܢܐ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܝ̇ ܒܬܪ ܕܘܝܕ ܡܬܝܢܠܝܢ ܂ ܘܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܡܢ ܓܢܣܗܘܢ ܩܡܘ ܟܗܢܐ̈
BarKoni:Schol ܗܢܐ ܝ ܐܡܠܟ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܠܦܣܐܝܠ ܐܚܘܗܝ ܒܫܒܝܐ ܕܒܪ ܂ ܘܡܢ
BarKoni:Schol 3ܕܐܬܕܒܪ ܗܘܪܩܢܘܣ ܐܚܪܝܐ ܡܢ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܦܠܫܬܝܐ ܒܪ- ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̣ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܟ
BarKoni:Schol ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܫܒܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪ ܒܪܗ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ̣ ܂ ܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܛܪ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ
BarKoni:Schol ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܚܪܪ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܡܕܐܬܐ ܂ ܘܡܢ ܕܐܚܕ ܒܬܪ ܂ ܕܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܫܡܥܘܢ ܝ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܕܒܪ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ̈ ܂ ܗܢܐ
BarKoni:Schol ܗܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܂ ܐܝܟ̇ ܕܐ̇ܦ ܓܙܘܪܬܐ̣ ܥܠ 2ܗܕܐ ܡܒܕܩܐ ܂ ܒܬܪ ܩ̇ܐܡ ܂ ܬܡܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܃ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܥܠܬ
BarKoni:Schol ܕܦܢ̣ܐ ܥܡܐ ܂ ܘܒܛܠܝܘܬܗ ܫܦܝܪ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܂ ܘܡܝܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬܩܒܪ ܥܠ ܣܦܪ 2ܩܒܪܗ · ܝ · ܂ ܂ ܕܚܓܝ ܂ ܡܠܐܟܝ 3ܐܬܝܠܕ
BarKoni:Schol ܐܠܝܐ ܂ ܝܘܢܢ ܡܢ ܓܕܚܦܪ ܩܘܪܝܬ ܐܕܡܘܣ ܂ ܘܩܪ ܒܐ ܠܥܐܙܐ ܒܬܪ ܠܝܝXܪܠ ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܂ ܐܫܬܘܝ ܕܝܢ ܠܢܒܝܘܬܐ ܡܢ ܕ̣ܐܙܠ
BarKoni:Schol ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ̣ ܂ ܘܡܬܥܕܪ ܥܠܡܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡܝܟܐ ܡܢ ܫܒܛܐ ܒܬܪ ܒܠܘܛܐ ܕܐܝܬ ܒܫܝܠܘ ܡܬܦܠܓ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܝܢ̈ ܂ ܘܐܙ̇ܠܝܢ
BarKoni:Schol ܐܠܝܐ ܂ ܂ ܘX ܂ ܝXܢܠ ܂ ܘܢXܝ ܂ ܝܘX ܒܬ ܂ ܝXܪܥX ܘܥ ܝXܝܝX ܂ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܘܣܓܝ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ · · ܂ · ܣܒܠ ܡܢ ܐܚ ܥܠ ܕܫܒܩܗ ܘܐܙܠ
BarKoni:Schol ܕܨܠܝ 17ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܓܒܪܝܐܝܠܝ ܂ ܘܫܘܕܥܗ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܕܝܠܕܗ ܂ ܡܢ 1ܗܫܐ ܩܕܡ ܕܪܫܗ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ̣ ܂ ܕܐܝܟܢܐ
BarKoni:Schol ܂ Xܢܦܐ ܂ ܕܢܝܠܘܬẌ ܘܕXܝXܝXܐ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܬܪ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܦܠܘܝXܢܝ ܃ ܃ ܂ X ܝ ܂ X · ܂ ܥܠ Xܪܒܝ XX ܝX ܂ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܂ ܢܝܠ ܝ ܂ ܘܝXܢ ܂ ܙܒܐ ܕ ܂ ܝXܢܠ ܂ ܢܬܝXܣ ܥܝXܐ ܝXܢܠ ܂ ܝܢܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝXܢܘܝܐ ܂ ܢܢ ܥܘܝ ·ܢ ܒܥܬܒܐ̈ ܥ ܝXܐ ܠXܪXܐ ܓܝܪ ܝܐ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܕܐܥܠ ܩܛܠܗ ܕܒܠܛܫܨܪ ܘܩܘܡܗ ܕܕܪܝܘܫ̣ ܂ ܠܘܬ ܥܠܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܣܝܡܐ ܠܗ ܒܟܬܒܗ ܝ ܕܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܒ̣ܠܛܫܨܪ
BarKoni:Schol ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܙܝܬ ܂ ܐܒܘܠ ܐܘܠܝ̣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܥܝX ܂ Xܘ ܝXܢܠ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܚܙܘܐ ܝܝ̈ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܦܢܐ ܡܢ ܚܘܪܒܐ̣ ܂ ܟܬܒ ܘܫܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܘܚܕܢܗ ܂ ܒܬܪ ܫܠܐ · ܘܢܝܚ ܒܒܝܬܝ̣ ܂ ܬܢܝܐ ܗܝ ܕܬܫܥܝܬܗ ܕܚܠܡܐ ܕܡܢ
BarKoni:Schol ܡܘܬܗ ܐܡܠܟ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܦܩܗ ܠܝܘܝܟܝܢ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܕܦ̣ܢܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܩܢܛ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܪܡܝܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܝ̈
BarKoni:Schol ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܢܝܫܐܝܬ ܐܡܪܗ ܠܟܠܗ ܡܢܝܢܐ̣ ܂ ܗܦܟ ܦܠܓܗ ܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂ · ܡܒܣܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܓܝ ܡܚܣܕ ܠܗܘܢ ܂ ܘܡܢ