simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madChurch ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ
IšoMerv:ComOT ܒܕܡܘܬ ܝܠܘܕܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ
Ath:Inc ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܡܦܠܓܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ
Ps-Ath:Virg ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ ܒܬܪ ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈
ZachSch:ActsSev ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ
LiberGrad ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ ܒܬܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ
LiberGrad ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ
JnSol:OntheSoul ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܪܝ
JacSer:memSinWomLordForgav ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ
P:Judg [AB] ܘܒܪܩ ܪܕܦ ܒܬܪ ܡܪܟܒܬܗ̈ ܘܒܬܪ ܡܫܪܝܬܗ
SynOr ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈
PhiloxMab:Disc ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܢܦܩ ܒܬܪ ܝܫܘܥ ܆ ܟܠܗܝܢ
ChronMin ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆
ActsMiaphysites ܡܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܠܕܬ ܂ ܗ̇ܘܝܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܝ̣ܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܘܩ ܒܬܪ ܨܠܡܐ ܐܠܗܝܐ ܇
EliaNis:Chron ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܒܬܪ ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ
SevAnt:Epist ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
BarṢal:ComGosp ܘܢܫܥܒܕ ܠܦܓܪܐ ܕܢܐܬܐ ܒܬܪ ܨܒܝ̇ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܢܣܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܀ ܀
Chron1234 ܗܘܘ ܂ ܘܡܢ̣ ܒܬܪ ܕܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ ܟܣܪܘ
Chron1234 ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ ·
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
Eph:ComGen&Exd ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
Eph:ComGen&Exd ܗܘܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܐܢܐ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܬܐ̈
Elia:epLeonḤar ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ
Elia:epLeonḤar ܕܗ̣ܘܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆
Elia:epLeonḤar ܘܚܘܝܢܢ : ܪܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܒܛܠ ܠܗ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈
LiberGrad ܐܢܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܦܘܢܩܐ̈
SynOr ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ
HistChurchEast ܫܥܒܕܗ ܬܚܝܬ ܡXܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ
SevAnt:Epist ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ
SevAnt:LuqGramm X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ
BarṢal:ComGosp ܀ XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ
Eph:ComGen&Exd ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ ܒܬܪ ܥܡܐ̣ . ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܠܗ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ
IsaacAnt:memHom ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ .
P:Judg [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ :
P:Kings [AB] : ܠܐ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܕܘܢܝܐ .
P:Kings [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ :
BarEbr:CandSanc X ܕܗܘܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ
Eph:memHom ܐܬܬܨܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܠܐ ܘܙܘܥܐ ܕܕܠ
SynWestSyr ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ ܒܬܪ ܦܪܢܓܠܝܐ ܘܟܢ ܢܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ
BarKoni:ScholUrm ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܒܬܪ 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ
BarBahl:SyrLex ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ ܒܬܪ ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ
JnDalya:Epist ܫܿܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ
ChronMin ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ
ChronMin ܂ ܀ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈
MiaphysiteDocs ܠܗܘܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܐ ܕܦܪܘܬܣܡܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ ܒܬܪ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈
BarKoni:Schol ܘܬܘܒ ܓܙܘܪܬ ܐ̣ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬ̣ܬ ܂
EliaNis:Chron ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈
Tim1:Epist ܐܘܕܝܬܘܢ ܃ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܐܦܝ̇ܣܩܘܦܝܐ ܥܒ̣ܪܘ ܘܡܝܬܘ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܫܘ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܡܠܝ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܠ̣ܒܟ ܝܘܚܢܢ ܚܠܦ
JnEph:EccHist ܃ 1ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܘܫܝܐ ܕܬܪ̈ ܢ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܪܕܐܐܢܐܐܡܪܬ .
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Shub:BookGifts ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܢ ܒܬܪ ܪܒܗ . ⁵⁷ܐܝܟ
BarṢal:LuqArabs . ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ
SebBrock:IntroIsaacNin . ܒܕ ܡܢ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܡܩܡܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܥܪܘܩ ܆ ܘܗܪ݇ܛ ܒܬܪ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܒܬܪ
ChronMin ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ X ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܒܓܠܝ̣ܠܐ ܡܬܚܙܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܠܥܠ̣ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦܟ ܒܬܪ ܪܝܫX ܘܢܚ̣ܬ ܩܒ̣ܥ
CaveTreas . X2ܝ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇
P:Judg [AB] ܣܘܟܬܗ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܐܒܝܡܠܟ : ܘܣܡ
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ
PhiloxMab:Disc ܗܘܦܟܝܢ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܥܩܒܗ̇ ܗܦܝܟܬܐ ܪܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃
JnEph:EccHist ܝܬ̇ܝܪܐ ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܡ̇ܘܬܗ ܕܚ̇ܪܬ ܟܕ
SergStyl:epLuqJew ܘܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ ܒܬܪ ܕܙܩܦܬܘܢܝܗܝ . ܘܐܚܕܬܘܢ
JulRom ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ
SevAnt:madHym ܠܡ̣ܘܘܐX ܆ ܘܚܢܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܢܒ̣̇ܐ· ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܝXܠXX· ܃ · ܒܬܪ ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܬܝܒܘܬܗ
SynWestSyr . X1 ܫܘܘܕܝܐ ܒܬܪ ܩܒܘܠܝܐ ܕܡܢ ܦܪܢܓܠܝܐ
PhiloxMab:ComMattLuke . XX0 ⁰ܘܡܢ ܒܬܪ ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܦ̣ܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܢ ܡX ܒܬܪ ܡXܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܛܘܢ̇ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ
ChronMin [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀ ܒܬܪ ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈
ChronMin ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀ ܒܬܪ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ
JnEph:EccHist ܝ̇ܬܒܢ̈ ܝܘܝ̈ ܒܦܠXܢܝܢ ܒܬܪ X ܝXܘܬX ܕܛܝܒ̣ܪܝܘܣ
BarṢal:LuqArabs ܟܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ