simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܢܦ̣ܩ ܂ ܙXX ܂ ܦܘܠܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܘܬܠܬܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ · ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܂
ChronEdes ܡܥܠܬܗ ܕܐܣܩܠܦ ܐܦܝܣܩܘܠܐ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܛܪܕ ܐܢܘܢ ܠܕܝܪܝܐ ܒܬܪ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܒܐܝܪܚ ܟܢܘܢ ܩܕܡ ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܒܗ ܂
ChronEdes ܬܡܢܝܐ̈ ܝܪܚܝܢ̈ ܠܡܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܒܬܡ̇ܢܝܐ ܝ· ܒܐܕX ܕܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܂
ChronEdes ܕܦ̣ܢܐ ܠܟܘܪܣܝܗ ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܒܨܝܪ ܝܘܡܬܐ ܒܬܪ ܐܣܩܠܝܦ ܂ ܚܝܐ Xܝܢ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ XXܝXXX ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃
ChronEdes ܡܫܬܐܠܢܘܬܗ ܕܓܪܝܓܘܪ ܂ ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ̤ ܠܗ ܝ ܂ ܠܡܪܝ ܣܒܪܫܘܥ ܒܬܪ ܕܝܪܐ̣ ܂ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܩ̇ܪܒ ܠܕܚܠܬ̤ ܐܠܗܐ ܂ ܂ ܐܡܪܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܡܠ̣ܟ ܦܠܝܦܘܣ ܕܗ̣ܘ ܐܪ ܕܘܣ ܒܬܪ ܚܘܢܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܝܕܥ ܂ ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܂ ܝܓ ܂ ܫ ܂ ܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܇ ܡܫܪܐ ܒܬܪ X ܂ ܝX · ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܗ ܂ ܘܒܬ[ܪ ]ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܟܗ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬ ܐ̇ ܠܬܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܟܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܂ ܘܦܝܫܐ ܝ X ܚܕܐ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܕܗܘܝܐ ܂ ܕ ܂ ܫܢܝܢ̣̈ ܂
ChronMin ܫܡܥܘܢ [ܪ [ܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܗܘ̣ܐ ܐܠܝܥܙܪ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܂ ܂ ܝX ܛܡܣܝܣ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܥܡܐ ܂ ܟܙ ܂ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܣ[ܠܘܩ]ܘܣ̣ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣ]ܘܛܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܛ ܂ ܒܬܪ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣ̣ ܂ ܐ[ܡ̣ܠ[ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ ]ܡܢ
ChronMin ܐܠܝܥܙܪ ܪܫ ܟܗܢܐ̈ ܪ̈ ܗܘܕܝXܐ̣̈ ]ܩ̇ܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܡܢܫܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܒܟܘ 2ܒܠܘܒܐ ܡܕ ܢܬܐ̈ ܂ ܂ ܩ ܂ ܂ 3ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܚ ܂ ܂ ܐܫܬܥܒܕܘ ܝ ܓܝܪ ܒܫܢܬ ܂ ܩܡܓ ܂ ܘܐܬܚܪܪܘ ܒܬܪ ܂ ܘܐܬ[ܚ]ܪܪܘ 3ܝܗܘܕ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܥ[ܒXܕܐ ܕܥܡܡܐ̇̈ ܂ ܡ̣ܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܕ ܂ ܕܝܩ̣ܕ ܗ ܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܟܗܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܝܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ X ܇ ܡܢ
ChronMin ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܒܬܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܩܕ ܗ̣ܘ ܠܐܒܘܗܝ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܒܬܪ 3ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̇̈ ܂ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܝܩܘܣ ܃ ܡܢ
ChronMin ܟܝܢ ܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܪܝܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܣܘܪ ܐ̣ ܂ ܝ ܦܝܠܝܦܘܣ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒ ܂ ܘܡܢ
ChronMin </page><page> [ܫܓܘ[ܫܝܐ̣ ܂ ܫܪ̣ܬ ܕܢܗܘܐ ܗܘܪܩܢܘܣ ܪܫ ܟܗܢܐ̣̈ ܒܬܪ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܘ̣ܬ̣ ܂ ܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ ܂ ܘܡ̣ܢ
ChronMin ܩܠܝܠ - ܛܡܣܝܣ ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܪܒܘܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܂ ܬܝܘ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܗܪܘܕܝܣ 1ܘܒܪܬܐ ܕܫܡܗ̣̇ ܫܠܘܡ ܂ ܝܝ ܘܦܣܠܐܘܣ ܘܝܘܣܦ
ChronMin ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܂ ܒܫܢܬ ܗܟܝܠ ܂ ܫܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܒܝܪܚ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܓ ܂ ܘܡܝܬܬ ܒܪܬ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܢܐ ܂ ܂ ܝܝ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܦܪܣ ܢܪܣܐ ܆ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܙ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܚ ܂ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܠܟ ܡܢ
ChronMin ܬ ܐܘܕܘܪܘܣ̣ ܂ ܙܐܘܝܠܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ
ChronMin ܐܘܣܒܝܘܣ ܂ ܩ̣ܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ ܂ ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܬܪ ܂ ܘܝ̇ܕܥ ܂ X ܂ ܝX ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܐ ܂ ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̇ܐ ܂ ܓ ܂ ܘܩ̣ܡ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܚܩܘܗܝ ܂ ܘܐܘܬ̣ܒܘ̈ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܇ ܡܢ
ChronMin ܩܠܝܠ̣ ܂ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܨܒ[ܥܢ̈ ܟܕ ܩ̇ܥܐ̣ ܂ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܐܘܬܒܘܗܝ ܐܪܝܢܐ̈ ܒܐܢܛܝܘܟܐ ܂ ܘܟܕ ܣܠ̣ܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡ̣ܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܐܕܡ ܒܪ ܝܝ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܝ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܬܫܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܂ ܘܚܝܐ ܐܢܘܫ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܂ ܘܚܝܐ ܝ ܩܝܢܢ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ ܂ ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬ̈ ܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ ܂ ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘ ܂ ܐ ܂ ܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ ܂ ܘܫܦ̣ܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܝ ܠܠܡܟ̣ ܂ X 2ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ ܂ Xܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܥܠ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܡܝ̣ܬ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܆ ܚܡܫܡܐܐ ܝ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܠܡܟ ܡܢ
ChronMin ܐܪܒܥẌ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܡܡܘܠܐ ܂ ܒܕܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܒܬܪ ܂ ܘܚܙ̣ܐ ܝ ܆ ܠܡܟ ܠܐܕܡ̣ ܫܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܫܢܝܢẌ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܂ ܒܘܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ̇ܘܠܕ ܠܫܝܬ ܂ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܕܬܪܝܢ̈ ܀ ܘܐܬܝ̣ܠܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ܬܡܢܐܝܢ̈ ܘܫܬ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܝ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ 3ܒܫܢܬ ܒܬܪ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܦܩ̣ ܢܘܚ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܡܢ ܩܒܘܬܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܀ ܝ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ̣ ܂ ܚܡܫܡܐܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ ܂ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝ̣ܐ ܫܝܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠ-ܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܬܠܬ ܢ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫ̇ܠܚ ܂ ܘܚܝܐ ܐܪܦܟܫܪ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ̣ ܂ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟ̣ܐ ܒܬܪ ܀ ܘܫܠܚ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ ܂ ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܆ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ ܂ ܝ ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ
ChronMin ܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܝ̣ܬ ܐܝܣܚܩ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܀ ܝ ܂ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̣̈ ܘܡܝ̣ܬ ܂ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ̣ ܂
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܆ 2ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܘܦܠܓ ܚܝܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ ܂ ܘܚܝܐ ܦܠܓ 1 ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ ܂ ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ
ChronMin ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܦܩ̣ ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܕܪܐ ܕܚܡܫܐ̈ ܀ ܝ ܃ ܝ ܘܣܪܘܓ ܒܬܪ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܂
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܆ ܡܐܬ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̣̈ ܡܐܬ ܢ ܘܬܠܬ ܒܬܪ ܝ ܘܣܪܘܓ ܚܝܐ ܬܠܬ ܂ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ ܂ ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܆ ܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡܐܐ ܒܬܪ ܚܝܐ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܫܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܬܪܚ ܂ ܘܚܝܐ ܢܚܘܪ ܡܢ
ChronMin ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܘܬܫܥ̈ ܠܚܝܝ̈ ܢܘܚ ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ
ChronMin ܕܡܝ̣ܬ ܢܚܘ̣ܪ ܚܕܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܕܪܐ ܬܠܝܬ ܂ ܐ ܀ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܂ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܝ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܒܬܪ ܀ ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܫܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܐܒܪܗܡ ܂ ܘܚܝܐ ܬܪܚ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܆ ܫܒܥܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܐܝܣܚܩ ܂ ܘܚܝܐ ܐܒܪܗܡ ܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ̣ ܂ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܝܥܩܘܒ ܂ ܘܚܝܐ ܂ ܙ X ܐܝܣܚܩ ܡܢ
ChronMin ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܗ̣ܦܟ ܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ ܂ ܒܬܪ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܒܬܪ ܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܡܐܐ ܘܥܣܪܢ̈ ܠܚܝܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܂
ChronMin ܚܕܥܣܪܐ̈ ܝܝ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܙܕ̣ܒܢ ܝܘܣܦ ܠܡܨܪܢ ܂ ܩܕܡ ܥܣܪ̈ ܒܬܪ ܝܥܩܘܒ ܂ ܒܬܪ ܥܣܪܢ̈ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܗ̣ܦܟ ܥܩܘܒ ܡܢ ܚܪܢ ܂
ChronMin ܫܒܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝ ܒܬܪ ܬܪܥܣܪ̈ ܇ ܘܡܝ̣ܬ ܥܩܘܒ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈
ChronMin ܡܣܩXܐ ܕܐܝܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ - ܩܕܡܝܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ̣ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ̈
ChronMin ܂ ܬܥ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܣܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܒܬܪ ܂ ܚ ܂ ܀ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ ܝ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܂ ܠܘ ܂ ܀ ܐܪܝܣܛܒܘܠܘܣ 3ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܝ ܐܫܠ̣ܡܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܠܗܪܩܢܣX ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܫ ܂ ܟ ܂ ܀ ܣܠܢܐ ܂ ܛ ܂ ܐܢܬܬܗ ܕܗ̣ܝ ܐܠܟܣܢܕܪܐ ܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ̣ ܘܙܟܝܗܝ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܕܘܟܬܗ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܕܩ̣ܡ ܗܪܘܕܣ ܒܪ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܫ ܂ ܠܙ ܂ ܂ ܡܢ
ChronMin ܚܕ ܇ ܐܠܐ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܆ ܠܗ ܡܩܝܡ ܗܘ̣ܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܗ̣ܘ ܩܛܠܗ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܠܐ ܩܡܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܚܕ
ChronMin ܚܘܪܒܐ ܕܒܒܠܝܐ̣̈ ܂ ܡܫܟܚ ܕܡܢ ܂ ܛܝܒܪܝܣ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܒܬܪ ܕܕܪܝܘܫ ܃ ܗ̇ܘ ܕܒ ܘܡܬܗ̈ ܐܬܒ̣ܢܝ ܗ ܟܠܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ̇ ܂ ܡܢ
ChronMin ܡܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܒܬܪ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ
ChronMin ܓܝܪ · ܙ 0 ܩܩܪܘܦܣ ܃ ܗܘ̣ܐ ܛܘܦܢܐ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܕܘܩܠܝܘܢ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܛܠܝܢ̈ ܡܢ ܝ ܙܒܢܗ ܕܗܢܐ̣ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܕܡܘܫܐ ܀
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ
ChronMin ܗܢܐ̣ ܗܘܘ ܬܠܣ ܘܣ̇ܠܘܢ ܘܫܪܟܐ ܕܫܒܥܐ̈ ܚܟܝܡܝܢ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܒܬܪ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܘܡܢ
ChronMin ܗܠܝܢ̣ ܂ ܐܫܬܡܗ ܩܕܡܝܐ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ̣̈ ܂ ܦܘܬܓܪܘܣ ܂ ܘܡܢ ܂ ܒܬܪ ܚܟܝܡܝܢ̈ ܂ ܗܪܟܐ ܫ[ܒܥܐ̈ ]ܚܟܝܡܐ̈ ܕ ܘܢܝܐ̈ ܃ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
ChronMin ܒܢܝܢܐ ܫܢܝܐ̈ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܀ ܒܬܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܒܒܠ ܆ ܫ̣ܒܗ̇ ܘܟܒ̣ܫܗ̇ ܝ ܘܚܪܒܗ̇ ܂ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘ[ܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܒܥ̈ ܃ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̣̈ ܂ ܒܬܪ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܘܝܕ ܂ ܘܐܥ̣ܡܪ ܒܓܘܗ̇ ܥܡܐ ܕܝܠܗ ܀ ܘܡܢ
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܆ ܟܕ ܥ̣ܒܕ ܐܣܛܣܝܣ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܥܡ̇ܝܢܕܒ ܫܢܝܢ̈ · ܥܣܪܢ̈ ܀ ܫܐܘܠ ܕܘܝܕ ܫܠܝܡܘܢ ܀ ܂ ܝ
ChronMin ܡܘܫܐ ܚܝܐ̣ ܃ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܩܠ ܂ ܀ ܫܒܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐ ܣܪܝܠ̣ ܂ ܒܬܪ ܀ </page><page> ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ ܐܬܝܕܥ ܆ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ
ChronMin ܦܣܛܘܣ ܗܓܡܘܢܐ ܕܝܗܘܕ ܗܘܐ ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܀ 3 ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܝܝ ܕܐܒܘܗܝ ܀ ܢܪܘܢ ܒܪܗܘܡܐ ܒܙܡ̇ܪܐ ܕܩܝܬܪܐ ܙܟ̣ܐ ܀ ܡܢ
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
ChronMin ܢܐܪܘܢ ܆ ܕܘܡܝܛܝܢܘܣ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܪܕܦ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܒ̣ܫ ܠܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܝܝ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܀ ܕܬܪܝܢ̈
ChronMin ܟܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܀ ܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܩܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂
ChronMin ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ̣ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̣ܐ ܡܙܒܢܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܐܒܘܠܐ ܒܬܪ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܓܒܪ ܂ ܘܡܚܕܐ ܥܡ ܒܪܗ ܒܐܒܪܛܘܣ ܐܬܩ̣ܛܠ ܀
ChronMin ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܒܬܪ ܂ 1ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܩܡ ܛܘܪܐܢܘܣ ܀ ܕܥܕܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܗܠܝܢ ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܪܕܘܦܝܐ ܐܣ̣ܗܕ ܀ ܟܕ ܗܘ̣ܐ ܙܘܥܐ ܒܬܪ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘ ܂ ܒܬܪ ܬ ܐܘܢܐ ܦܛܪܘX ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚ̣ܐܝܬ
ChronMin ܚܕܕܐ̈ ܂ ܓܢܕܝܣ ܘܒܬܪܗ ܐܩ̇ܩܝܣ ܂ ܝ ܘܒܬܪܗ ܦܘܠܝܛܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܘܘ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܐܦܘܠܝܣ ܂ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
ChronMin ܕܢܦ̣ܩ ܝ ܘ ܝ ܐܘܪܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܢܚ ܆ ܀ ܩܢܛܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܩܠܝܠ ܂ ܘܥܡܗ̇ ܣ̇ܠ ܂ ܘܩܝܐ ܘܬܪܬܝܗܝܢ ܩܝܠܩܝܐ̈ ܂
ChronMin ܝܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܩܝܙ ܂ ܫܢ̇ܝܢ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬ ܒܬܪ ܬܟܙ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܕܪܝܢܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܩܡ ܣܒܠܝܘܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂
ChronMin ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܬܪܣܝܣ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܘܕܝܢܐ ܪܒܐ ܕ̤ܣܩܘܪܐ ܃ ܒܬܪ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܐܦܣܘܣ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܆
ChronMin ܕܥܠ ܠܡܕܝܢܬܗ ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܒܬܪ ܂ X ܂ ܂ ܙ ܝ ܕܚܝܘ[ܗܝ̈ ]ܕܡ̇ܚܡܛ ܪ[ܣܘܠ[ܐ 1ܕܐܠܗܐ ܃ 2
ChronMin ܥܘܬܡܢ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܚܡܫ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܕ ܂ ܀ ܘܡܥܘܐ ܒܪ ܐܒܘܣܝܦܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܀ ܘܥܘܬܡܢ ܒܪ ܥܐܦܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܘܦܬܢܐ
ChronMin ܐܝܙܝܕ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܘܡܪܘܢ ܒܪ ܚܟܡ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܒ ܂ ܀ ܘܐܝܙܝܕ ܒܪ ܡܥܘܝܐ ܫܢܢ̈ ܓ ܂ ܂ ܘܝܪܚܐ̈ ܂ ܚ ܂ ܀ ܂ ܘܦܬܢܐ
ChronMin ܐܗܪܘܢ ܀ </page><page> ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܗܘܬ ܐܣܛܣܝܣ ܘܐܬܦܠܓܬ ܒܬܪ ܀ ܟܗ[ܢ[ܐ ܕܝܢ ܂ ܇ ܆ ܕܒ[ܙܒ]ܢܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ ܨܕܘܩ ܕܬܡܢܝܐ
ChronMin ܫܬ̈ ܫܝܢ̈ ܕܡܣܩܬ ܐ ܆ ܠܗ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩ ܕܢܣ̣ܩ̣ ܂ ܡܛܠ ܪܚܡܬ ܐ ܒܬܪ ܀ ܒܫܢܬ ܕܝܢ ܂ ܚ ܂ ܕܕܪܝܘܫ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܦܘܝܐ̣ ܡܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܝ
ChronMin ܕܟܒܫ ܠܒܒܠ ܂ ܘܕܩܐܡܒܣܘܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܂ ܚ ܂ ܂ ܘܫܢܬܐ ܂ ܕܐܚ̇ܐ ܒܬܪ ܂ ܝܙ ܂ ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܢܐܒܘܝܕܘܣ ܂ ܘܥܣܪ ܕܩܘܪܘܣ ܦܪܣܝܐ · ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܐܚܫܝܪܫ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܂ ܟ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܗܢܐ ܕܒܫܢܬ ܝ ܂ ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܒܗ̇ܢܘ ܢ ܙܒܢܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܠܝܐܩܝܡ ܒܪ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܘܙܕܩ ܀
ChronMin ܡܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܢ̇ܝܢ X ܂ ܝܒ ܂ X ܂ 7 ܝܝ ܘܒܫܢܬ ܂ ܝܓ ܂ ܒܬܪ ܫ̇ܪܝ ܡܢܢܐ ܗܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̇̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܘܡܢܐ ܡܬ̣ܚܫ̣ܒ ܂ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܣܠܘܩܘܣ ܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܣ [ܣXܘܛܪ ܂ ܝܛ ܂ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܬܪ ܂ X ܂ ܝܝ̤ܝ̇ܝܝ X ܝܝܢܝX[ܟ ܥ[ ܝX] ܂ ܂ ܝ ܂ ܝX ܝX ܝX ܝ ܂ ܙ ܂ · </page><page>
ChronMin ܦܘ[ܢܝ[ܐ ܕܡܢ ܒܒܠ ܀ ܩܡܘ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܬܦܓ ܂ ܆ ܐܝܟ̇ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܠܕ ܂ ܀ ܥܕܡܐ ܠܗܢܐ [ܗܘ]ܘ ܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܢ
ChronMin ܚܫܗ ܕܡܪܢ ܘܣܘܠܩܗ̣ ܂ ܠܝܥܩܘܒ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܘܗܝ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܂ ܀ ܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܦܪܘܩܢ̣ ܂ ܡܢ
ChronMin ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܥܢ̣ܕ ܐܦ ܗ̣ܘ 1ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܘܩ̇ܒܠ ܡܠܟܘܬܐ ܒܪܗ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܟܘܪܣܝܐ ܝ ܕܪܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܓܝ ܀ ܘܐܦ ܐܒܓܪ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܩܠܘܕܝܘܣ ܐܡܠܟ ܢܐܪܘܢX ܂ ܗܢܐ ܥܒ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܒܐܪܡܢܝܐ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܦܩܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܕܬ ܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܡܢ
ChronMin ܫܢܝܢ̈ ܂ ܚ ܂ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܪܘܡܝ ܥ̣ܒܕ ܂ ܒ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܒܬܪ ܕܝܢ ܟܕ ܗܝܡܢ ܗܘܐ ܥܡܐ ܕܒܐܢܛܝܘܟ̣ ܝ ܂ ܠܪܘܡܝ ܪܕܐ̣̇
ChronMin ܡܪܩܘܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ </page><page> ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܂ ܕܒ ܂ ܐܢܝܢܘܣ ܂ ܒܝܢܬ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘ ܂ ܒܫܢܬ ܂ ܚ ܂ ܂ X ܝ ܕܢܐܪܘܢ ܂ [ܩ[ܡ ܪ̈ ܢ ܡܢ
ChronMin ܪ ܫܗ ܂ ܒܟܚ ܂ ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܚܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܒܗ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗ̣ܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܝ ܐܙܕܩܦ