simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madChurch ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡ̣ܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܝܒܕ ܟܠ ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܐ ܒܬܪ ܣܝܡܬܗ̈ ܠܣܢܝܩܘܬܢ XX 2 1· ¹ܪܗ̇ܛܐ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ . ܒܬܪ ¹ܬܪܥܝ̈ ܝܡܐ X ܘܐܓܝܚ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ ܝܠܘܕܐ ܕܡܢ
Ath:Inc ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܡܦܠܓܘ ܐܘ ܠܡܥܩܡܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܡܪܚܝܢ̈ . ܐܢ ܒܬܪ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܟܢܫܘ ܗܝܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܖܐ̈ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܫܝܫܘܬܗ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ : ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ : ܕܐܝܟܢ ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ
JnSol:OntheSoul ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܢ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ . 28 ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܡܢܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ
JacSer:memSinWomLordForgav ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܬܡܫ ܕܡܨܠܠܬܐ ܗܝ ܣܢܝܐ ܕܬܚܛܐ ܒܬܪ ܕܡܘܡܐ ܗܘ ܣܢܝܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܗ̇ 215 ܐܠܘ ܡܛܥܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ
P:Judg [AB] ܡܪܟܒܬܗ̈ ܘܒܬܪ ܡܫܪܝܬܗ : ܥܕܡܐ ܠܚܪܫܬ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ : ܘܢܚܬ ܣܝܣܪܐ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ : ܘܥܪܩ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܪܩ ܪܕܦ
SynOr ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܟܠܢܫ ܒܩܪܝܬܗ ܒܬܪ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܆ ܟܠܗܝܢ ܕܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܬܬܒܥ ܕܢܥܒܕ ܇ ܐܝܟ ܛܟܣܗ̇ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ ܕܩܐܡ ܒܗ . ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܫܢܝ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܢܦܩ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
ActsMiaphysites ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܢܣܛܣ ܂ ܕܬ̇ܒܥܢ 5ܗܘܘ ܠܟܗܢܐ̈ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܗ̇ܘܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܡܬܒܥܐ XX ܠܘܬ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ·X ܝ ܟܪܣܐ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܬܟܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܨܠܡܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܡܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܪܫܐܕܐ̈ ܠܘܬ ܒܬܪ X ܥܠܘܘܝ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝ̣ܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܘܩ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܨܒܝ̇ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܂ ܘܕܢܥܕܪ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܒܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܂ ܘܢܦܪܘܫ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܦܓܪܐ ܕܢܐܬܐ
BarṢal:ComGosp ܡܘܬܗ ܀ ܀ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܣܒܝܗ̇ ܃ ܢܡܘܣܐ ܒܕܝܬܝXܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܬܪ ܙܪܥܐ ܂ ܘܠܐ ܢܡܘܣܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܐܢܫ ܕܢܣܒ ܠܐܢܬܬ ܐܚܘܗܝ
Chron1234 ܕܐܟ̣ܠ ܘܐܫܬܝ ܟܣܪܘ ܆ ܒܣܡܬ̇ ܢܦܫܗ ܆ ܩܪܝܗܝ ܝܝ ܠܪܨܦܝܐ ܒܬܪ ܘܛܫܬܩܐ̈ ܂ ܟܠܗܘܢ ܕܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܐܝܬܝܗܘ̤ܢ ܗܘܘ ܂ ܘܡܢ̣
Chron1234 ܕܝܢ ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܇ ܘܗܘܘ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܃ ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܐ ܠܡ ܩܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܫܡܗ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܕܡ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪܘܢ ܝ- ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܂ · ܒܪܡ̣ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܒܬܪ ܚܫ̣ܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܬܝܕܥ ܥܡܗ ܂ ܝ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܗܟܝܠ ܕܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܂ ܘܫܠ̣ܡ ܐܝܡܡܐ ܘܫܥܘܗܝ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕ ܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܙܪܥܗ . ܘܥܠ ܝX ܫܘܐܠܗ . ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܡܠܟܝܙܕܩ̣ . ܟܕ ܝܗ̣ܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܟܘܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ ܀
Eph:ComGen&Exd ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܐܙܠܬܗܘܢ ܕܠܣܕܘܡ . ܘܥܠ ܒܥܘܬܗ ܒܬܪ ܘܥܠ ܕܡܠܟܘܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܠܣܪܐ . X XX ܘܕܓܚܟܬ ܗܘܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܀
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܬ̇ܪܨ . ܘܐܫܝ̣ܚܬ ܠܡܟܬܒ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܪܡ̇ܝܬ ܐܢܐ : ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܦܘܠXܢܐ ܢܫܪܟܘܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܇ ܘܢܡܢܘܢ ܒܬܪ ܕܣܡ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܕܡܠܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܒܝܬܝܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܦܪܫܝܢܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܠܪܗܛܐ ܕܚܕܢܘܬܐ ܇ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘܐ . ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ : ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܩܪܝܚܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ : ܐܟܡܐ ܕܥܒܕܢܢ ܚܢܢ ܘܚܘܝܢܢ : ܪܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܪܝ ܒܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܥܒܪ . . . ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܕܡܢ
LiberGrad ܕܫܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ : ܘܗܝܕܝܢ ܡܣܬܝܒ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܚܕܐ ܒܬܪ : ܐܝܟ ܕܛܥܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܬܩܝܦܐ ܕܦܪܩ ܐܢܘܢ . ܡܢ
SynOr ܚܕ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܀ ܐܦܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܒܚܪܡܐ ܀ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ : ܘܚܕ
P:Sam [AB] ܫܡܘܥ ܒܪ ܒܟܪܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܢܝܗܝ : ܘܡܝܬ . ܘܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܐܚܘܗܝ : ܐܙܠܘ
HistChurchEast ܙܒܢ ܕܝܢ ܩ̇ܒܠ ܡܘܬܐ ܫܝ̇ܪܐܝܬ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܢܢ ܆ ܒܫܘܘܕܝܐ ܒܬܪ ܠܘ ܒܪ ܫܥܬܗ ܡܝܬ ܐܠܐ ܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܐ ܫܥܒܕܗ ܬܚܝܬ ܡXܬܐ
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܕܙܕܩ ¹ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܢܬܛܝܒX ܒܬܪ ܢܐܠܦܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢX ܆ ܕܐܓܘܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܐܡܪ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐ ܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܂ X X ܬܪܝܢ̈ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܠܓܠܝܠܐ ܃ ܕܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܒܬܪ ܐܬܡ̇ܚ̣ܝ ܒܪܗ ܆ ܠܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܐ ܕܥܠܡܐ ܀ XX ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܡܐ̣ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ . ܘܐܣ̣ܪ ܓܝܓܠܐ̈ ܕܡܪܟܒܬܗܘܢ̣̈ . ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢ
SevAnt:LuqJul ܡܦܩ : ܒܪܘܚܐ : ܒܣܝܡܐ : X ܕܥܠܗܝܢ : ³ܕܣܗܪܘܬܐ̈ : ܘܠܗܕܐ : ܒܬܪ ܬܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܀ ܘܣܒ : ܠܝ : ܬܘܒ : ܠܗ : ܘܡܢ
IsaacAnt:memHom ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܠܬܐ . ܒܚܕ ܪܡܙܐ ܕܪܦܦ ܥܝܢܐ : ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܠܚܘܕ ܒܬܪ ܟܕ ܠܐ ܠܐܐ : ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܠܒܪܝܬܐ ܀ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܥܒܕ ܒܪܝܬܐ̈ :
P:Judg [AB] ܬܪܝܢ ܝܪܚܝܢ̈ : ܐܬܬ ܠܘܬ ܐܒܘܗ̇ : ܘܥܒܕ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܢܕܪܐ ܒܬܪ ܗܝ ܘܚܒܪܬܗ̇̈ : ܘܒܟܬ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ . ܘܡܢ
P:Kings [AB] ܐܕܘܢܝܐ . ܘܕܒܚ ܐܕܘܢܝܐ ܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܘܡܦܛܡܐ̈ ܥܠ ܟܐܦܐ ܒܬܪ : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܘܫܡܥܝ : ܘܕܥܝ : ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܕܘܝܕ : ܠܐ ܗܘܘ
P:Kings [AB] ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܐܬܟܪܗ ܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܒܝܬܐ . ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܚܣܪܬ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܒܐܝܕܐ ܕܐܠܝܐ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܡܢ X⁵ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ X XXX X X ܕܗܘܐ .
IšoMerv:ComOT ܡܘܬܗ ܇ ܘܢܣܬܠܐ ܐܦ ܫܠܝܡܘ ܘܐܡܗ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܪ ܓܘܪܐ̈ ܒܬܪ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܡܝܬܪܐ . ܕܬܪܬܝܢ̈ . ܕܠܐ ܢܨܛܚܐ ܙܕܝܩܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܐܬܚ̇ܝܒ ܘܐܫܬܕܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܥܡ ܗܪܣܝܣẌ ܕܝܠܗ ܇ ܒܝܕ ܒܬܪ . ܘܬܘܒ̣ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܣܝܡܐ̣̈ ܗ̣ܘܘ XX ܡܢ ܐܢܫܝܢ̣̈ ܡܢ
Eph:memHom ܕܚܠܐ ܘܙܘܥܐ ܕܕܠ ܗܘܐ ²0ܒܝ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ X 59ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ 588ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈ ܒܪܥܝܢܝ ܐܬܬܨܝܪ ܟܣܝܐܝܬ ܡܢ
SynWestSyr ܦܪܢܓܠܝܐ ܘܟܢ ܢܗܘܐ ܕܝ̣ܢܐ . ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܕܡܘܬܗܝܢ ܒܬܪ ܕܝ̇ܢܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܣܝܡ ܀ ܡܗ . ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܢܛܪ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ܙܟܘܬܗ ܕܒܩܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܕܣܕܪ ܠܘܩܒܠ ܐܕܡ : ܠܒܪ ܡܢ ܝܬܒܐ ܒܬܪ X ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܕܠܛܥܝܐ ܘܡܛܥܝܢܐ ܡ̣ܢ
BarKoni:ScholUrm 5ܚܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ²ܒܛܪܘܢܘܣ X ܆ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܒܬܪ ܠܘܩܐ ܒܦܪܟܣܣ ܕܫܠܝܚܐ̈ : ܘܠܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡ̣ܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ ܀ ܕܝܡܘܣ ܩܢܛܐ ܘܨ ܕܝܡܐܣ ܗ ܩܢܛܐ ܀ ܒܬܪ ܡܢ ܥܒ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ
JnDalya:Epist ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ ܟܕ ܨܿܐܪ ܕܡܘܬܐ̈ ܘܡܪܟܒ ܣܘܟܠܐ̈ ܫܼܪܝ ܒܬܪ ܘܩܢܼܘܢܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܫܿܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ
ChronMin ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ̣ ܩ̣ܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗ̣ܘ ܐܠܟܣܢܕ[ܪܘ]ܣ ܂ ܒܬܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܪܙ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ
ChronMin ܕܝܢ ܡܘܬܗ̇ 3ܕܗܕܐ ܚ̣ܛܐ ܥܡܐ ܘܐܫ̣ܬܠܡ ܝ ܠܡܕܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܕܢ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܕܒܘܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡ ܂ ܀ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܣܠܩ̣ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܀ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܃ ܕܟܕ ܡܨܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܂ ܒܡܥܡܘܕ ܬܐ ܫ̇ܩܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܐܟܘܬܢ ܂ ܘܠܘ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܫܘܠܡܐ ܕܦܪܘܬܣܡܝܐ ܂ ܕܚܡܫܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢܢ ܒܬܪ ܕܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܫܘܕܥ ܠܗܘܢ ܂ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܕܐ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕܠܐ ܝܝ ܬܬܓܪܦܘܢ
BarKoni:Schol ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬ̣ܬ ܂ ܘܓܙܘܪܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܬ̣ܐ 7 ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܩܠ ܘܦܠ ܒܝܡܐ ܘܬܗܘܐ ܂ ܘܬܘܒ ܓܙܘܪܬ ܐ̣
EliaNis:Chron ܕܐܠܨܘܗ̇ ܫܬܐ ܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܥܠܘ ܠܗ̇ ܒܝܪܚ ܪܓܒ ܂ ܘܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܒܬܪ ܂ ܂ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܦܬ̣ܚܘ ܛܝܝܐ̈ ܠܕܪܡܣܘܩ ܡܕ ܢܬܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܝ ܂ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܃ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ ܘܕܙܥܘܪ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܙܥܘܪܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܒܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܕܝܬܘܢ ܃ ܡ̣ܢ
JnEph:ActsEastSaints ܚܕܕܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܫܚܩܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܘܢ . ܘ̇ܘ ܕܝܝܢ ܕܬܠܬܐ ܒܬܪ ܘܝܡܢܘܬܘܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܐܦܝ̇ܣܩܘܦܝܐ ܥܒ̣ܪܘ ܘܡܝܬܘ
SevAnt:CathHom ܕܫ̇ܡܠܝ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܢܝ̣ܚܐܝܬ . ܗܟܢܐ ܘܫ̣ܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܗXܘ : ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܝ . ܘܐܦ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܕܐ ܚ̣ܫܘ ܆ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܬܠ̣ܒܟ ܝܘܚܢܢ ܚܠܦ ܢ̇ܨܪܬ ܓ̣ܒܐ ܠܗ̇ ܕܢܥܡ̣ܪ ܒܗ̇ : ܟܕ ܒܬܪ ܕܣܒܝܣܐܝܬ ܬܡܢ ܟܐ̇ܫ ܗܘܐ ܘܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܗ̇ : ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢ
JnEph:EccHist ܚܒ̣ܘܫܝܐ ܕܬܪ̈ ܢ ܕܒܒܝܬ ܐܦܝܣܩܦܝܘܢ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܇ ܠܐܟ̣ܣܢܕܟܝܢ ܕܡܬ̇ܩܪܝܐ ܕܐ̣ܘܒܘܠܘ ܃ 1ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܪܕܐܐܢܐܐܡܪܬ . ܚܕܓܝܪܐܝܬܘ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܫܡܥ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ ܐ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܢܐ
ApocPs-Meth ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ ܒܫܢܬ ¹ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ²ܕܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ ܣܠܩܘ ܒܬܪ ܢܘܚ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܠܝܘܢܛܘܢ ⁴ܒܪܗ ܘܫܕܪܗ ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ
Shub:BookGifts ܪܒܗ . ⁵⁷ܐܝܟ X8 ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܆ ܒܕܟܝܘܬܗ . ܟܬܪ ܘܐܬܦܩܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܡܗ ܡܢ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ . ܘܠܐ ܐܬܦܩܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܪܪܢܝܬܐ . ( X ) ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܘ ܩܪܝܝ̈ ܟܬܒܐ̈ . ܐܠܐ ܡܢ
SebBrock:IntroIsaacNin ܚܡܫܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܒܡܩܡܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܠܥܠܬܐ ܡܕܡ ܕܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܦܣܩܘܦܝܬܐ ܕܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܛܒ ܩܦܝܣ ܗܘܐ . ܒܕ ܡܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܟܐܢܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܒܬܪ ܚܘܒܐ . ܒܬܪ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܪܘܩ ܆ ܘܗܪ݇ܛ
ChronMin · X ܐܘܪܠܝܢܘܣ ܡܠܟܘܬ ܐ ܦܪܒܘܣ ܂ 7ܘܟܕ ܗܢܐ ܐܡܠܟ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘ ܒܬܪ ܝ ܩܡ ܒܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܘܟܕ ܩܡ ܕܝܢ ܝ ܩܒ̇ܠ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܝܡܬܐ ܒܓܠܝ̣ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܡܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪX ܒܬܪ ܟ̣ܬܒ . ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܓܝܪ ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ X ܡܬܚܙܐ ܕܐܡ̇ܪ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܕܝܪ̣ܐ ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒXܪܟܝܢ ܦܛܪ ܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫX ܘܢܚ̣ܬ ܩܒ̣ܥ ܒܐܪܥܐ ܬܡܢܐ̈ ܦܘܕܝܘܬܐ̈ ܂ 2ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܒܙܘܥܐ ܂ ܟX ܡܢ ܥܙܝܙܘܬܗ ܕܙܘܥܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܥܠ̣ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦܟ
CaveTreas ܫܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܣܒܗ̇ ܝܠܕ̇X ܠܡܪܝܡ ܛܘܒܢܝXܐ ܝܠܕܬ̇ ܒܬܪ ܘܝܘܢܟܝܪ ܢܣ̣ܒ ܠܚܢܐ X Xܘܐܘܠܕ ܡܢܗ̇ X ܠܡܪܝܡ X . X2ܝ ܘܡܢ
P:Judg [AB] ܐܒܝܡܠܟ : ܘܣܡ ܟܫܝܬܐ ܘܐܘܩܕܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ ܒܢܘܪܐ : ܘܡܝܬܘ ܒܬܪ ܥܒܕܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܥܓܠ ܐܟܘܬܝ . ܘܦܣܩܘ ܓܒܪ ܣܘܟܬܗ : ܘܐܙܠܘ
BarṢal:ComLiturg ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܥ̣ܠ ܠܘܬܗܘܢ ܠܥܠܝܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܂ ܝ X ܗܪܟܐ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܫܠܡܐ ܕܝܗ̣ܒ ܡܪܢ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܝ X X
AbbaIs:Ascet ܨܒܝܢܝ̈ ܠܒܝ ܘܐ̇ܒܕ ܒܣܟܠܘܬܝ̈ ܇ ܠܐ ܬܫܕܢܝ ⁵ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ²ܕܐܚܛܐ ܠܟ̣ ܕܛܠܝܐ ³ XXܐܝܬܝ ܇ ܠܐ ܬܫܒܘܩܝܢܝ ⁴ܕܐ̇ܙܠ
PhiloxMab:Disc ܥܩܒܗ̇ ܗܦܝܟܬܐ ܪܕܝܢ . ܘܥܒܝܕܝܢ ܠܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗ̇̈ ܒܬܪ ܇ ܘܙܘܥܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܟܠ ܗܘܦܟܝܢ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܦܘܠܝܣ ܆ ܕܬܚ̇ܡ ܘܣܡ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܗ ܕܚ̇ܪܬ ܟܕ ܐܬ̇ܘ̣ܥܕܘ ܬܪ·ܗܘܢ̈ ܓܒ̇ܐ̈ ܠܘܬܗܘܢ ܃ ܒܬܪ ܝ · ܘܟܢ̣ ܟܘܬܐ ܘܡ̇ܠܦܢܘܬܗ ܂ ܘܬܘܒ ܝܬ̇ܝܪܐ ܬ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew ܕܙܩܦܬܘܢܝܗܝ . ܘܐܚܕܬܘܢ ¹ ܥܠܬܐ ܒܐܢܫܝܢ̈ ܠܡ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܒܥܡܟܘܢ ܘܒܟܘܢ . ܘܢܣܝܘܢܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟܘܢ
JulRom ܕܝܬܼܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܒܘܙܢܛܝܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܒܬܪ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܥܒܕ ܕܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐܼ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ̈ܿ . ܡܢ
SevAnt:madHym ܩܠܝܠ ܢܒ̣̇ܐ· ܐܠܐ ܢܦܝ̣ܣ ܘܢܬ̇ܟܫX ܠXܝܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐX ܒܬܪ ܕܐܟܘܬܗܘܢX ܐܝܬܝܗ̇ . ܥܡܗܘܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡ̣ܘܘܐX ܆ ܘܚܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·
Ps-Zach:EccHist ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܕܬܝܒܘܬܗ ܢܩܘܡ ܒܕܪܓܗ ܂ ܘܢܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ
SynWestSyr ܩܒܘܠܝܐ ܕܡܢ ܦܪܢܓܠܝܐ . ܡܐ ܕܐܫܬܕܪܬ ܦܪܢܓܠܝܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܕܨܒܘܬܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܢܣܒܢ̈ ܙܒܢܐ̈ . X1 ܫܘܘܕܝܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܏ܟܗ ܫܢܝܢ̈ ܕܦ̣ܢܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ : ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܡܫܬܟܚ ܒܬܪ ܠܡܘܬܗ ܕܗܪܘܕܝܣ̣ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ̈ . XX0 ⁰ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܚܫ̣ܡܝܢ ܚܢܝܢ ܘܐܙ . ܠ X ܟܠ ܐܢܫ . ܕܢܬܬܢܝܚ ܆ ܢܦ̣ܩ ܘ . ܘ ܒܬܪ ܣܗܕܐ̈ ܢܐܙܠܘܢ ܢܬܓܗ̇ܢܘܢX . ܘܘܟܘܬ ܐܙܠ̣ܘ . ܟܡܢX
SevAnt:LuqGramm ܡXܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܛܘܢ̇ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܃ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ Xܢ̇ ܟܠ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܢܘܡܝܘܣ ܡܚܘܐ̣ Xܟܢܐ ܂ ܟܣXܣ ܂ ܐ ܢ ܡX
ChronMin ܗܢܐ ܐܬܟܢܫܘX ܐܦܝܣ̈ ܘܐܣܪܚX ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪ [ܠܓܘܪܓܝ ܒܬܪ ܘܐܣܩܘ ܣܡܘܗܝ ܒܕܝܪܗ ܘܣܡܘܗܝ [ܒܓܘܪܢܐ 2]ܒܐܝܩܪܐ ܀
ChronMin ܐܠܒ̇ܝܢܘܣ ܦ̇ܠܘܪܘܣ ܗܘ̣ܐ ܗܓܡܘܢܐ ܕܒܝܘܡ̣ܬܗ̈ ܡܪܕܘ ܒܬܪ ܬܠܬ ܡܕܝܢܢ̈ ܒܐܣܝܐ ܂ ܠܕܝܩ̣ܝܐ ܘܐܝܪܐܦܘܠܝܣ ܘܩܠܘܣܐ ܀
JnEph:EccHist X ܝXܘܬX ܕܛܝܒ̣ܪܝܘܣ ܂ ܕܚܝXܫܝܢ ܘܢܕ ܆ ܂ X X ܒܗ̇ ܒܬܘܕܝܬܐ ܒܬܪ ܆ ܕܥܠ ܬܠܬ ܝXܠܟܬ ܐ ܕܐܝܝ ܢܕܐ ܝ̇ܬܒܢ̈ ܝܘܝ̈ ܒܦܠXܢܝܢ
BarṢal:LuqArabs ܕܐܬܐ ܠܗܘܢ ܝܕܥܘܬܐ . ܘܠܐ ܐܬܦܩܕܘ ܠܗܘܢ ܕܢܦܠܚܘܢ ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܟܦܪܘ . ( X ) ܘܠܐ ܐܬܦܠܓܘ ܩܪܝܝ̈ ܟܬܒܐ̈ . ܐܠܐ