simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܦܪܫܘ
BarṢal:ComGosp ܥܡ̣ܕ ܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܕܐܥܡܕܗ ܂ ܘܝܕܝܥܐ
P:ApocBar [AB] ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܒܬܪ ܪܒܟ ܐܝܟ ܕܢܦܩ
BarṢal:ComGosp ܒܡܫܝܢܘܬܐ X X ܒܬܪ ܕܢ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܪܘܡܝܐ̈
P:Jer [AB] ܕܠܒܗܘܢ : ܘܐܙܠܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ :
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ
SevAnt:madHym ܝܢ̣X . ܘܡܢ ܒܬܪ ܘܕܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆
SynWestSyr . ܟܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܐܙܝܥ ܆
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܡܚܣܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܟܚ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܡܢ ܐ̣ܚܕ̇ܬ
Ath:ExposPs . [ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
ActsGregPirang X X² 18ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܟܢܫܘ
Tim1:Epist ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃ ܒܬܪ ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ
ChronMin ܀ 1 ܢܚܘܪ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܛ
BarKoni:Schol ܝ- ܦܨܚܐ ܂ ܒܬܪ ܝ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈
Tim1:Epist ܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ