simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܒܬܪ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ . ܒܬܪ ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ
Chron1234 ܐܠܦ ·ܘܬܡ · ܒܬܪ ܬܫܥܐ̈ ܝܪܚܐ̈ 0
ComGenExod ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ]ܕ[ܚܝܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܠܥܡ ܟܬ̣ܒ
ThdrMops:ComPs ܕܒܝܫܬܐ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܡܢ ܒܬܪ ܬܫܥܝܬܗ ܓܝܪ ܕܝܘܣܦ
BarṢal:ComGosp ܂ ܝܝ ܐܠܐ ܒܬܪ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ‏ ‏ܬܟܬܘܫܘܗܝ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ ܕܥܠ ܣܒܪܟܝ ܒܬܪ › X X
JnDalya:Epist ܫ̇ܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ ܒܬܪ ⁴⁹ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ
IšoMerv:ComOT ܗܟܢ ܢܬܦܣܩ . ܒܬܪ ⁵ܕܝܢ ܕܝܠܦܘ ܕܥܛܦܘ
SevAnt:LuqJul ܒܟܠ ܕܥܡܢܘܐܝܠ . ܒܬܪ ⁵ܢܣܝܢܐ̈ ܕܚܫܐ̈ .
PhiloxMab:epPatricius ܦܘܩܕܢܐ̈ ⁵⁷ܘܒܚܝܠܐ ܢܦܝܩ ܒܬܪ ⁵⁷ܕܟܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܫܓܡܐ
BarEbr:CandSanc ܕܬܫܬܟܚܝ . ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ⁶³ܕܐܫܬܟܚܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܬܒܛܠܝܗ̇
SevAnt:LuqJul - . ܘܬܘ ܒܬܪ ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢ
DadQaṭ:ComAscet ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ ܒܬܪ ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ
JnDalya:Epist ⁷⁷ܕܫ̇ܦܝܘܬܐ ܀ 9ܡܢ ܒܬܪ ⁷⁸ܗܕܐ ⁷⁹ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ