simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܗܟܝܠ ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܦܪܫܘ 63 ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܘܥܒܕܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܚܘܝܘ ܬܝܒܘܬܐ ܘܩܒܠܘ ܣـܝــܡ ܐܝܕܐ ܩܢܘܢܐܝܬ ܀ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܥܡܕܗ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܀ ܡܪܝ ܐܦܪ·ܡ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܘ̣ ܝܘܚܢܢ ܥܡ̣ܕ ܡܢ ܡܪܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܬܪ ܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܚܙܝܬ ܐܘܟܡܐ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܪܒܟ ܐܝܟ ܕܢܦܩ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܬܦܘܩ ܐܟܘܬܗ ܆ ܐܝܕܝܥܐ ܕܠܪܒܐ ܒܬܪ ܠܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܬܠܡܕ ܫܡܥܘܢ . ܘܐܢܬ ܠܐܚܪܢܐ ܆ ܕܠܐ ܬܦܘܩ
BarṢal:ComGosp ܕܢ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܘܐܬܡܣܟܢܘ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܃ X X - ܠܝܠܝܢ ܙܘܙܐ̈ ܃ X X - Xܢܒܬܐ̈ X ܒܡܫܝܢܘܬܐ X X
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܠܡܦܠܚ ܐܢܘܢ ܘܠܡܣܓܕ ܠܗܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܨܒܘ ܠܡܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܠܒܗܘܢ : ܘܐܙܠܘ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ . ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܝܢ ܒܥܘ ܡܢ ܡܪܝܐ ܕܢܘܕܥ ܒܬܪ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܦ ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈
SevAnt:madHym ܘܕܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܐ ܆ ܡܢ ܠܘܚܡܐX ܕ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܟܐܢܐ . . ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܕܘ̇ܘ ܩܘܡܐ ܕܡ̣ܠܐ ܐܪܬܝܬܐ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕ ܒܝܬ ܕ ܝܢ̣X . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ³ܦ̣ܪܣܐ ܬܪܝܢܐ ܆ ܪܬ̣ܚܬܘܢ ܒܠܒܟܘܢ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܒܙܒܢܗ̇ ܒܬܪ - ܩܪܝܬܗ̇ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܡ̣ܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
SynWestSyr ܫܢܬܐ ܐܙܝܥ ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܢܣ̇ܒ ܒܠܚܘܪ . . ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܚܕܐ ܫܢܬܐ X ܐܙܝܥ ܆ ܢܣ̇ܒ ܠܫܡܐ ܒܐܪܒܥܐ̈ ܥܦܝܢ̈ . ܟܕ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܬܟܚ ܬܝܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܕܛܡܝܪ ܗܘ̣ܐ ܘܒܩܝܩ ܂ ܐܢ ܒܬܪ ܐܪܡܝܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܕܟܬܒ̣ ܠܣܦܪ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܡܚܣܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ̣̇ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܡܢܘܬܐ̈ ܐܬ̇ܩܝܡ ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܐܡܪܘܢ ܝ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ
SevAnt:CathHom ܡܫܝܚܐ ܬܡܢ ܐ̣ܚܕ̇ܬ ܐܦ ܥܕܟܝܠ ܐܚܝܕܐ ܇ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܟܝܬ ܒܬܪ ܦܝܣܐ ²ܬܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ ܕܢܣܓܕܘܢ ܘܠܕ̣ܚܠܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ath:ExposPs ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܠܚܡܐ ܠܩ̇ܪܝܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ . ܗܠܠܘܝܐ . : XXXXX]ܕܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ̈ . [ ܡܢ
ActsGregPirang ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܗܦܣܩܘܦܐ̈ ܘXܗܝXܝܐ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܘܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܕܬ ܠܟܠܗܘܢ ܚܢܦܐ̈ . ܐܫܬܠܝܝ X X² 18ܘܡܢ
Tim1:Epist ܕܐܬܥܡܕܘ ܚܕܐ ܙܒܢ ܃ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܝܝ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܃ ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܡܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܃
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܂ ܥܛ ܂ ܡܘܠܕ ܠܬܪܚ ܀ ܬܪܚ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܥ ܂ ܡܘܠܕ ܒܬܪ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܣܪܘܓ ܒܪ ܂ ܨܕ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܫܠܡ ܐܠܦܐ ܕܬܠܬܐ ܀ 1 ܢܚܘܪ
BarKoni:Schol ܝ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܓܙܘܪܬܐ ܂ ܫܡܐ X ܕܚܪܡܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܣܟܠ ܂ ܒܬܪ ܒܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܗ ܥܒ̣ܕܘ ܝ- ܦܨܚܐ ܂
Tim1:Epist ܫܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܃ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܒܬܪ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܃ ܠܐ ܢܐܡܪ ܐܘ ܢܬܚܫܒ ܕܐ ܬ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ