simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܝܢܩ ܡ̣ܢ ܬܕܝܐ̈ ܘܥܠ ܒܘܪܟܐ̈ ܐܬܛܥܢ ܒܬܪ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
Chron1234 ܬܫܥܐ̈ ܝܪܚܐ̈ 0 ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܦܐܛܪܪܟܐ ܂ ܘܟܬܒܘ ܐܓܪܬ ܐ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܘܡܐ ܂ ·ܒܝܙ· ܒܫܒܛ ܕܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܬܡ ·
ComGenExod ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܠܥܡ ܟܬ̣ܒ ܐܢܘܢ . ]ܨܚܚܐ . ܐ . X [ [1 1]ܟܕ ܡܫܪܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܘܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܠܐܦܝ̈ ܫܘܠܡܐ ]ܕ[ܚܝܘܗܝ̈
ThdrMops:ComPs ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1XX]ܣܓܝܘ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܫܬܥܐ ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗܝܢ ܕܒܝܫܬܐ̈ : ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܬܫܥܝܬܗ ܓܝܪ ܕܝܘܣܦ ܐܬܟܬܒܬ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܇ ܘܢܟܦܘܬܗ ܒܬܪ ܕܗܘ ܕܡܬܟܬܫ ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܡܚܝܠܘܬܗ . ‏ ‏ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ̇ܢ ܂ ܕܒܗ ܒܬܪ ܦܐܪܐ̈ ܬܡܘ̣ܬ ܂ ܟܕ ܝ̣ܪ̈ ܥܐ ܕܠܘ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܡܝ̣ܬ ܂ ܝܝ ܐܠܐ
JulRom   ܕܐܣܒܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܫܢܕܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܟܠ ܒܬܪ ܥܘܗܕܢܗܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܢ . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܬܟܬܘܫܘܗܝ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܒܬܪ ‏ ‏ܥܡ ܪܘܚܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܘܥܠ ܫܦܝܘܬܐ ܕܩܒܠܬ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܠܗܐ
JnEph:ActsEastSaints › X X X ܢ̇ Xܠܡܕܒܪܐ ܗܢܐ ܢܦܩ̣ܢܢ›X . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܒܥܝܐ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܠܗ̇ ܟܕ ܐܡܪܢ̈ . ܕܝܕܥܐ ܐܢܬܝ›X ܗܘ ܕܥܠ ܣܒܪܟܝ
JnDalya:Epist ⁴⁹ܣܘܟܠܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܢܗ : ܟܕ ܨ̇ܐܪ ܕܡܘܬܐ̈ ܘܡܪܟܒ ܣܘܟܠܐ̈ ܆ ܒܬܪ X 59 X X⁸ ܕܫܘ̣ܚܠܦܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܫ̇ܪܝ ܗܘܢܐ ܠܡܛܥܐ
IšoMerv:ComOT ⁵ܕܝܢ ܕܝܠܦܘ ܕܥܛܦܘ ܒܒܠܝܐ̈ ܡܛܠ ܚܝܠܐ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܒܬܪ X ܥܝܕܐ ܗܝܕܝܟ . ܕܟܠ ܠܡ ܕܗ̇ܦܟ ܡܢ ܗܢܐ ܩܝܡܐ ܗܟܢ ܢܬܦܣܩ .
SevAnt:LuqJul ⁵ܢܣܝܢܐ̈ ܕܚܫܐ̈ . ⁸ܘܒܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܩܢܐ ܠܐ ܒܬܪ : ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܕܝܘܢܚܢ . ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܥܡܢܘܐܝܠ .
PhiloxMab:epPatricius ⁵⁷ܕܟܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܫܓܡܐ ܟܕ ܠܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ⁵⁸ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ⁵⁷ܘܒܚܝܠܐ ܢܦܝܩ
BarEbr:CandSanc ⁶³ܕܐܫܬܟܚܬ ܡ̇ܨܝܐ ܕܬܒܛܠܝܗ̇ X . ⁶ܫܪܝܟܐ . ܝܢ ܕܗ̇ܘ ܒܬܪ . ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܐ Xܕܬܟܠܝܗ̇ . ܡܢ ܝ ܕܬܫܬܟܚܝ . ܐܝܟܢܐ
SevAnt:LuqJul ⁶ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܢ ܡܠܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܘܐܬܘܬܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܛܠܢܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . - . ܘܬܘ
DadQaṭ:ComAscet ⁷ܒܘܣܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܛܥܝܢ ܣܪܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ̣ ܕܐܬܚܠܝ ܒܬܪ ܘܠܛܘܪܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܢܩܢܬ̈ ܒܦܠܓܐ̈ ⁵ܫܦܝܪܐ̈ ⁶ܕܐܙܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘܬ̣̇ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘ ܡܢ ܐܪܟܐܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ⁷⁸ܗܕܐ ⁷⁹ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܥܐ̈ ܆ ܗ̇ܘܝܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗ̣ܢܝܢ ܡܥܠܢ̈ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܠܐܬܪܐ ⁷⁷ܕܫ̇ܦܝܘܬܐ ܀ 9ܡܢ