simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܟܝ ܐܢܬܬܐ ܇ ܡܠܬܐ ܕܪܡܙܐ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܕܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܣܠܩ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܥܒܕ ܒܡܫܬܘܬܐ ܒܩܛܢܐ ܆ ܕܡܢ
ZachSch:ActsSev ܣܓܝ ܓܒܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܘܒܗܢܐ ܐܨܠܚ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܬܪ ܒܥܕܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܡܪ ܐܟܘܠ ܥܠܝܡܐ . . ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܠܘ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܆ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܕܥܐ̇ܠ ܦ̇ܓܕ ܠܗ ܒܬܪ ܐܬ̇ܪܟܒ ܟܝܢܐܝܬ ܇ ܘܣܛܪ ܡܢ ·X ܝXX ܟܘܠܗ ܒܘܠܒܠܐ ܂ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܦܘܢܝܐ ܡܕܟܪܝܢ ܦܪܘܩܗܘܢ XX ܕܒܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܆ ܘܬܝܒܝܢ ܒܬܪ ܠܗ̇ܝ ܕܒܗܘܫܥ ܆ ܥܘܡܩܐ ܠܡ ܕܥܟܪ ܕܢܬܦܬܚ ܣܘܟܠܗ̇ . ܗܢܘ .
Ps-Zach:EccHist ܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܬܩܛܠ ܡܢ ܂ X ܙ ܝܝ ܕܩܝܣ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܘܒܢܘܗܝ̈ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܟܕ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܒ̇ܕ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝ· ܩܕܝܡ ܒܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܂ ܝXܘXܣ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܡܢ
Chron1234 ܓܝܪ ܟܦܢܐ ܗܘ̇ ܪܒܐ ܆ ܟܕ ܚܣ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܘܗܘܐ ܣܒܥܐ ܒܬܪ ܃ ܐܫܬܕܪܬ̇ ܥܠܝܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܇ ܐܝܟ ܝܪܚܐ̈ ܬܡܢܝܐ ܂
PhiloxMab:epMonksSen ܐܦܣܩܦܐ̣̈ ܠܡܬܟܢܫܘ̣ ܘܠܡܐܬܐ XXX X X ܠܣܘܢܗܕܣ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܢ ܠܐܘܢ ܘܦܠܘܝܢܐ ܐܬܬܚܡܘ ܆ ⁷ܐܫܬܕܪܘ ܡܚܕܐ ܦܘܩܕܢܐ̈
Sahd:memSolitar ܡܪܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܠܐ ܥܒܕ . ܐܠܐ ܟܠ ܝܘܡ ܡܬܦܪܣ ܒܬܪ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܠܡܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܇ ܘܠܡܣܒ ܨܠ̣ܝܒܗ ܘܠܡܐܙܠ
P:Ezek [AB] ܕܚܠܬܟܝ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬܝ ܩܒܠܝ ܥܘܠܟܝ ܘܙܢܝܘܬܟܝ . ܨܚ ܝܓ ܒܬܪ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܥܠ ܕܛܥܝܬܝܢܝ ܘܐܫܬܕܝܬܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܪܬܐẌ⁴ ܕܣ̇ܥܪ ܒܐܝܕܝܢ̣̈ ܠܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܬܪ ܫܘܒܚܐ ܠܪܗܒܘܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܒܠܢܢ ܒܥܡܕܐ ܩ̇ܪܐ ܕܡܫܒܚ ܠܢ
BarKoni:ScholUrm ܗܠܝܢ ܕܛܒܬܐ ܐܘ ܕܒܝܫܬܐ X ܒܪܘܚܬܐXẌ ܡܡܠܠ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܬܪ ܚܘܝ ܒܗܠܝܢ : ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܘܠܟܐ ܥܠ ܪܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܣܐܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܝܝ ܠܗܪܡܘܦܠܣ ܂ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܟܘܫܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܪܥܘܣܐ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠܡܘܫܐ ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ
JacSer:Epist ܙܒܢܐ ܕܝ̣ܢ ܂ 10ܦܓܥ ܒܝ ܬܘܒX1 ܡܡܠܠܐ ܕܪ ܂ ܝܕܘܪܐ 15ܘܬ ܒܬܪ ܕܛܒ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ 13ܗ̇ܘ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ ܂
SevAnt:CathHom ܗܠܝXܢ ܕܠܩܕܡܐ̈ ܡܝܬܝܢ̈ ܬܪܕܦܘܢ . ܕܒܗܝܢ ܬܬܬܚܕܘܢ . ܒܬܪ ܇ ܗ̣ܘ ܐܣܟܡܐ ܘܡܠܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܩܘܢ· ܡ̇ܠܦ . ܕܒܟܠܗ ܚܝܠܐ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܢܡܠܠ ܐܢܘܢ ܆ ܐܚܕܘܗܝ ܒܬܪ ܠܚܡܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ̈ ܢܘܢܐ̈ . ܣܒܥ ܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . 22 . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ : ܕܡܢ ܪܫܝܥܐ ܢܦܘܩ ܪܘܫܥܐ : ܘܐܝܕܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܟ .
SevAnt:CathHom ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ ܟܠܢܫ ܇ ܘܫܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܕܝܪ ܒܠܒܘܬܟܘܢ . . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܢ ܦܘܠܘܣ ܡܬܐܡܪܐ ܒܠ̣ܟܐ ܐܘ ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇
BarBahl:SyrLex ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀ ܙܟܘܬܐ ܙܟܘܬܐ غلبة . ܐܙܕܟܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܢܐ ܢܨܪܝܢ ܘܢܗܡܝܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ