simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈ ܓ̣ ܂ ܫ̇X ܢܝܘܝ̇ܢܢ ܝܘ ܕܝXܬܝ̣XܪX ܒܬܪ ܢ̇ܠܦ ܂ XܪܝXܥܝܢ̈ ܘܚ ܂ ܆ ܕܥܠ ܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ
SynOr ܥܠܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ̈ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܒܬܪ ܒܬܪ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܡܨܥܝܐ̈
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܚܕ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܗ ܕܡܪܢ : ܥܕܡܐ ܕܥ̇ܐܠܝܢܢ . ⁸ XX X . 2 . 7dd2 ܒܬܪ ܥܠ ܢܝܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪܬ . ܟܕ ܣ̇ܕܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܚܕ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܟܢܫܐ̈ ܪܕܦ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܠܐ ܕܗܢ̣ܘܢ ܡܬ̇ܢܢܦܛܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܬܪ ܢ̇ܛܪ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ X ܠܗ ܆ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܗܘ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܡܛܝܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܒܬܪ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܪܗܛܘ
P:Ecclus [AB] ܐܠܗܐ . ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ ܥܒܕ ܛܝܒܘܬܐ . ܗܘ ܘܟܠܒ ܒܪ ܝܘܦܢܐ . ܒܬܪ ܥܡܡܐ̈ ܚܪܡܐ̈ : ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܩܪܒ ܥܡܗܘܢ . ܘܐܦ ܗܘ ܫܠܡ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܘܒܐ̈ : ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܛܘܒܝܟܘܢ ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܇ ܕܛ̇ܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟܢܐ ܒܪܘܚ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡ̇ܝܬܝܐ ܘܣ̣ܝܡܐ
SevAnt:CathHom ܚ̣ܝܘܬܐ ܕܒܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܬܝܕܥ : ܐܝܟ ܕܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܘܡܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦ̇ܠܓܝܢ ܠܝܗ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܆ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܐܝܟܢܐ ܢܦ̣ܩ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܝܠܕܘ ܘܚܙܘ ܢܘܗܪܐ ܐܣܬܡܝܘ ܆ ܘܒܢܟܝܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܪ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܣܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܪܣܬܐ̈ ܕܐܡܗܬܗܘܢ̈ . ܘܐܝܬ ܕܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ ܆ ܬܘܒ ܢ̣ܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܠܘܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܘܐ̣ܡܪ ܒܬܪ ܥܠ ܦܟܘܗܝ̈ ܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܡ̣ܢ