simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܀ ܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܀ ܐܒܠܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܡܝܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܒܘܣܡܐ ܕܡܬܒܣܡܝܢ ܩܕܝܫܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܘ ܙܐ ܃ ܂ ܝX ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܬܪ ܂ ܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܦܣ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
Chron1234 ܪܫܗ ܂ ܦܘܠܘܣ ܕܝܢ ܐܬܦܣܩ ܪܝܫܗ ܒܣܝܦܐ ܂ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܂ ܝ ܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ̇ ܒܗ̇ ܒܪܘܡܝ ܂ ܦܐܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܐܙܕܩܦ
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ X1ܡ̇ܢ ܆ ܦܫܝܛܐ . ܘܠܐ ܒܬܪ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܘܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܢ
SynWestSyr ܫܠܡܐ ܘܒܬܪ ܩܕܝܫܘܬܐ . ܒܠܥܕܝܗ̇ ܓܝܪ ܕܢܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ X0 ܕܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܡܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܦܩܕ ܕܗܪܛܘ
JnEph:EccHist ܓܝܕ ܃ ܥܘܢܕܢܗ ܕܡ̇ܠܟܐ ܘܣܛܝܢܐ ܃ ܡ̇ܠܟܬܐ ܣܘܦ̣ܝܐ ܐܢܬܬܗ ܒܬܪ ܒܗ ܀ XܝܫX XܝXܒXܥX ܆ ܕܥܠ ܣܘ̣ܦܝܐ ܡ̇ܠܟܬܐ̣ ܘܫܪܟܐ ܀ ܝ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܡܪܕܝܢ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ . ܡܘܒܠܝܢ ܡܢܗ ܠܡܠܟܐ ܕܝܪܒ . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܒܕܡܢ ܕܗܒܐ ܚܫܝܠ ܘܡܘܒܠܝܢ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܬܘܪܝܐ . ܘܡܢ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ : ܨܒܐ ܡܪܝܐ ܕܢܨܘܡ ܘܢܬܡܟܟ : ܘܢܠܒܫ ܣܩܐ ܘܢܐܟܘܠ ܒܬܪ ܀ ( 13 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܠܟܠ ܡܢ ܕܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܪܗܛ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܝX XX·X XXX² ܟܕ ܡܪܚܩܝܢ ܠܒܪܢܫܐ : ܘܡܢܗ ܘܠܗ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܦܓܝܢ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܂ ܐܠܐ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܕܟܕ ܠܗܕܐ ܒܬܪ ܐܡ̣ܪܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܩܝܡܬܗ . ܘܦܩܕ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܘܕܘܟܬ ܪܘܡܚܐ ܕܒܠܥ . 26 . ܘܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܗܕܐ ܡܬܡܠܝܐ ܇ ܘܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܩܢܝܐ ܇ ܕܡܫܠܛܐܝܬ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܢܦܫܐ ܙܟܝܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܚܝܠܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܦܪܗܣܝܐ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܫܢܝ ܠܗ ܐܦ ܠܘܬ ܐܢܫܝܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܒܬܪ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢ ܒܗ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ
MartMarPinḥ ܕܡܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܙܪܢܘܩܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܘܐܪܡܝܬܗ̇ ܒܐܪܥܐ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܚܠܡ ܛܠܝܐ . 13‎‏ܘܡܢ
LiberGrad ܕܥܡܕܢ ܘܬܝܒܝܢܢ : ܐܝܬ ܗܘ ܚܘܒܗ ܕܝܫܘܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܪܐ ܒܬܪ ܘܢܩܢܐ ܚܘܒܐ ܘܫܪܪܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܢܕܝܢ ܐܫܬܪܥܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܕܚܝ̇ܝܢ̣ ܂ 2ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ̣ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ