simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܘܡܟܝܟܘXܐ ܂ ܘܡܝܬܐ ܠܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܃ ܘܓܕܘܠܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܠܒܘܫܐ̈ ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܝ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܕ ܒܬܪ ܪܡ̇ܙ ܥܠ ܚܪܬ ܐ ܟܕ ܥܬܝܕ ܕܢܕܢܚ · X ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃
BarKoni:Schol ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘܝ X ܂ ܝܢܝܢ ܕ ܃ ܂ ܝ ܂ X X ܂ ܒܬ ܕ ܒܬܪ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ
BarKoni:Schol ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ 1ܕܘܝܕ ܡܚܕܬ ܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܥܒܕܗ ܒܬܪ ܂ ܠܢܝܫܐ ܕ ܃ ܂ XXܝ ܂ XXܘX X ܂ ܝXXܝXܝ ܃ ܂ XXܝX X ܝ ܕܝXܐܝܝ
BarKoni:Schol X X - ܂ ܚܠܦ X ܚܢܘܩܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܨܐ ܒܬܪ - ܂ ܫܥܝܚܢ̈ X ܂ Xܝܝܪ X - ܂ ܟܝܢXܘܢ ܂ ܠXܝXܐ XܢܝXܪܝX ܂ ܝXܢ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܟܕ ܐ . ܡܫܢܩܢܝܬܐ̈ ܦ̣ܩܕ ܕܢܬ . ܢܬܫ : ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܡܟܐܒܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ . ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
EliaNis:Chron ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ- ܒܥܝ ܐܟܘܬܗ ܒܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܘܐܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܬܪ ܢܐ ܒܬܪ ܕܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܫܬ̣ ܠܟ ܡܢ ܬܫܥܣܝܪܝܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ
EliaNis:Chron ܪܡܫܗ ܕܒܗ ܩܐ̇ܡ ܣܗܪܐ ܠܘܩܒܠ ܂ ܝX ܂ ܫܡܫܐ ܫܘܝܐܝܬ ܒܬܪ ܝܝ ܫܘܝܐܝܬ ܂ ܐܬܝܗܒ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܕܦܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ
HistChurchEast ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬ ܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܀ X
SevAnt:Epist ܙܢܝܘܬܐ ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܪܡܢܗ ܡܪܬܪܪ̈ ܗܘܝ̈ ܐܘܕܥ ܇ ܕܐܨܠܚܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܙܩܝܦܐ ܕܦܪܘܩܐ ܝ ܘܩܝܡXܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܝܚܘXܐ ܕܗ̇ܝ ܕܙܪ ܂ ܩ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܘܬ ܃ ܡܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܡܫ̇ܢܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܒܬܪ ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܦܓܪܐ ܇ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܠܒܐ ܫ̇ܪܝܐ ܂
Tim1:Epist ܕܫ̣ܡܥ ܕܐܬܬܣܝܡ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܠܥܝܠܡ ܐ̣ܙܠ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܕܐ ܬ ܥܠܘܗܝ ܠܒܪ ܂ ܝ · ܡ̣ܢ ܓܝ ܂ ܠܓܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܟܢ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܕܐܬܚܪܝܘ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ 0ܝ ܝܕܥܝܢܢ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܠܘ ܕܝܢ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܟܠܢܫ ܘܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܣܥܪ ܗܕܐ ܂
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ̤XX·ܝ ܢܘܣܦ ܥܠ ܥܡܠܐ̈ ܕܪܚܡܬ ܚܟܡܬܐ ܠܠܝ ܐܝܡܡ̣ ܂ ܒܬܪ ܘܥܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܩܝܡܬܐ ܀ ܛܘܒܝܗܘܢ̈ ܠܐܒܝܠܐ̈ ܀ ܐܒܠܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܡܝܐ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܒܘܣܡܐ ܕܡܬܒܣܡܝܢ ܩܕܝܫܐ̈