simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܦܘܢܝܗܘܢ ܕܚܣܢܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܬܪ : ܗܘ ܕܥܒܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ .     ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܙܟܘܬܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢܐ ܠܩܠܐ ܕܠܘܬܗ ܇ ܘܠܐ ܐܬܥܘܟ ܒܓܢܣܐ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܢܫܡܥ ܘܢܩܒܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܦܩ
PhiloxMab:Disc ܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܝܢ ܠܗ ܘܡܫܢܝܢ . ܗܦܘܟ ܠܟ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܒܬܪ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܢܦܩܬ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܥܝܕܗ ܕܢܪܕܘܦ
PhiloxMab:Disc ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܕܡܢܘ ܡܫܟܚ ܕܢܦܨܝܘܗܝ . ܓܠܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܢܦܨܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܡܘܬܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܕܣܡ ܠܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܦܫܩ ܠܢ ܗܠܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܦܐܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܕܢܚܒ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܪ ܓܢܣܗ . ܘܡܢ
PhiloxMab:Disc ܗܠܝܢ ܆ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܟܪܣܐ . ܘܟܪܣܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܘܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܆ ܡܘܕܥ ܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܆ ܐܡܪ ܡܚܕܐ
PhiloxMab:Disc ܥܩܒܗ̇ ܗܦܝܟܬܐ ܪܕܝܢ . ܘܥܒܝܕܝܢ ܠܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܗ̇̈ ܒܬܪ ܇ ܘܙܘܥܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ . ܘܟܠ ܗܘܦܟܝܢ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܕܗܕܐ ܪܓܬܐ ܆ ܡܬܡܠܝܐ ܢܦܫܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܚܕܘܬܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣܝܒܪ ܘܢܙܟܐ ܆ ܘܢܩܝܡ ܒܢܦܫܢ ܨܠܡܐ ܦܐܝܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܙܟܘܬܐ ܗܕܐ ܡܬܡܠܝܐ ܇ ܘܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܩܢܝܐ ܇ ܕܡܫܠܛܐܝܬ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܢܦܫܐ ܙܟܝܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܚܝܠܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܦܪܗܣܝܐ ܡܢ
P:TweProph [AB] ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܘܚܝܐ ܠܐܦܪܝܡ : ܘܐܝܟ ܐܪܝܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܡܝܐ̈ . ܛܠܝܡ ܐܦܪܝܡ ܘܐܠܝܨ ܒܕܝܢܐ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܠܡܐܙܠ