simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܩ̇ܒ̣ܠ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܠܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ̣ ܨܝܕ ܒܬܪ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܪܕܐ ܘܪܫܝܥܐ ܬܐܕܘܪܝܛܘܣ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܩ̇ܘܐ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܃ ܘܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܬܪ ܐ̣ܬܟ̇ܢܫܘ ܠܚܕ ܠܐ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܠܚܕܕܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm · X ܝܝX ܚ ܝܘXܐ ܢXܠ ܠܐ ܝXܦܠXܝܬ̣ ܐܣܠܝ ܕܠܝܕܐ ܢܐܝXܪܘܢ ܂ ܒܬܪ ܘܐܝXܪܘ ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܝܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܠܬܢ ܒܬܪ ܀ ܘܟܘܟX ܂ ܚܕ ܂ X XXXX ܓܝܪ ܡܬܝܕܥ ܟܝܢܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘXX ܢܐ ܝXܬܦܫܩܢܝܬX ܃ ܝXܢ ܩܕܝܫܐ ܝXܘܪܝܠܘX ܃ ܕXܚܒ ܒܬܪ ܂ ܟX Xܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܝXܘܕܐ ܢX ܢܚܕ ܝXܫܝܚܐ ܂ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚXܝܘܬܐ ܇ ܘܠܝ̣ܝXܝXܝX ܣܝ̇Xܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܝܗܘܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܒܫXܪܐ ܫܩ̣ܠ ܂ Xܘܢ ܕܡܦܠܓܝܢ ܗXܝܠ ܠܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܘܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܐܠܐ ܕܡܩܘܐ ܒܬܪ ܡܬ̇ܟܬܫ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܬܪܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܝܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܕܝܠܗ ܕܚܟܝܡܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܇ ܒܬܪ ܒܫܘܚܠܦܐ ܝܝ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܘܣܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܥܡ ܂ X X ܦܘܪܫܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܩܒܠܝܢ ܒܬܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܇ ܘܡܟܝܠ ܡܢ ܒܬܪ X ܕܡܚܝܕ ܢ ܠܗܠܝܢ ܇ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܡܗܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬ ܐ ܕܡܪܝܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡ̇ܘܦܐ ܆ ܐܝܟ Xܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܗ ܣܦܝܩܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܝܕܝܘܬܐ ܃ ܢܕ ܟܝܐ ܕXܠܝX ܝXܠܬX ·ܝXܒܣܪ ܝXܘ ܂ ܝܢܢ ܃ Xܝ ܒܬܪ ܐ ܝܢܘ ܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܝXܢ ܢܐ ܝ ܥܬX ܝXܒܙܢܝܝX ܃ ܒXܝ ܕܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܗ̇ܘ ܒܐܝܕܗ ܥܒ̣ܕ ܕܘܟܝܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܡܠܠ ܠܢ̣ ܒܒܪܐ ܂ ܘܬܘܒ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm XX ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ ܇ ܐܠܦܘ ܠܢ ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܒܣܪܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܗܟܝܠ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ̣ ܠܐ ܬܘܒ 1ܬܪܝܢ̈ ܂ ܕܚܕ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܒܬܪ ܩܛܝܢܐܝܬ̣ ܂ ܕܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܚܕ ܘܬܐ ܘܪܗ̣ܛܐ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ [ܠܗ ]ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܫܘܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܠܐ ܐܫܬ̣ܪܝܬ̇ ܒܝܠܕܐ ܂ ܡܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܡܘܣܐ ܕܦܓܪܐ ܐܢ̇ܫܝܐ ܀ ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܠܗ̇ܢܘܢ̇ ܕܐܝܟ ܒܬܪ ܇ ܦܣ̇ܩ ܠܗ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܘܕܕܡܘܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܀ ܂ X ܙ X X ܝܝ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܘܝ ܩܘܪܝܠܘܣ ܒܬܪ XXܟX XXXXܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܩܝܡܘ ܇ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܢܛܪܝܬܐ ܘܡܐܣܝܢܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܀ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܘܟܠ ܂ X ܝ-X X ܝ ܡ̇ܢ ܕܕ̣ܢܢ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܇ ܠܦܘܠܓܐ ܕܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܡܢܗ ܣܡ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܥܠ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܆ ܟܕ ܡ̇ܒܛܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܒܬܪ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪ̈ ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ