simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܇ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܛܒ ܐܡܪܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܡ̣ܪܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ 1 ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܇ ܥܠ ܦܬܟ ܛܥ̣ܝܢ ܐܢܬ ܒܕܡܘ̣ܬ ܗ̇ܢܘ ܢ ܡܨܥܪܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܕܟܕ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ · · ܂ ܡܦܠܓܐܝܬ ܇ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܂ ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܝ ܠܘ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܬ̇ܩܝܡ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܆ ܪܓ̣ܡ ܐܢܘܢ ܟܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܐܪܡܝ ܒܬܪ ܥܬܕܘ ܐܡܪܘ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܐܝܟܢܐ ܂ X ܙ Xܝ X ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܚ̇ܠܛܘ ܒܬܪ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܂ XXXܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܢܬܠ Xܝ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܪܓ̇ܡ ܠܟ ܩܘܪ ܠܘ ܣ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܇ ܐ ܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܢ̣ ܗܟܢܐ ܂ ·X ܂ ܝ̇ ܘXܝXܣ ܂ ܟܕ ܗܟܝܠ ܟܬ̣ܒܐ ܐܡܝܪ ܒܪܘܚܐ ܒܬܪ ܂ ܡ̇ܘܣܦ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩ̣̇ܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܓܠܝܐ ܬ ܦܪܣܝ ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܕܡܢ ܝܬܝܪܘ ܒܬܪ ܂ XXXܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܐܡ̇ܪ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܡܝܬܪܬܐ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܝܝ · ܂ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܟܕ ܓܝܪ ܨܐܕܝܗܘܢ ܠܟܘܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܘܐܡ̣ܪܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ ܠܐ ܡ̇ܦܪܫ ܆ ܐܠܐ ܡܚܘܐ ܒܬܪ ܬܘܗܝ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܆ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܐ̇ܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܨܐܕܝܗܘܢ ܆ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܢܫܡܗ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܡܕܡ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪܘܢ ܝ- ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · · ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܢ̇ܨܝܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܝ· ܥܡ ܒܬܪ ܂ XXXܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ·ܘܬܐ ܂ ܟܬ̣ܒ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܃ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܬܒܐ ܬܡܢܝܐ ܒܬܪ ܬܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܟ̇ܠܝܐ ܘܬܟ̇ܣܐ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ܝ ܐܠܐ̣ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܇ ܕܢܫܘܕܥ ܒܬܪ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܂ ܕܦܣܩܐ ܠܝܬ ܒܗ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝ ܙ ܂ ܪܗ̣ܛܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܆ ܐܠܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܕܠܘ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܬܦܠܓ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ·X ܙ XܝX ܝ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܬܪ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐ ܟ ܕܒܡܫܘܕܥܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̣ܡܠܝܬ̇ ܆ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܐ ܒܦܘܠܓܐ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ·X ܙ XܝX ܝ