simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܢܝ ܝܘXX ܢܐ ܝXܬܦܫܩܢܝܬX ܃ ܝXܢ ܩܕܝܫܐ ܝXܘܪܝܠܘX ܃ ܕXܚܒ ܒܬܪ ܂ ܟX Xܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܝXܘܕܐ ܢX ܢܚܕ ܝXܫܝܚܐ ܂ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܝܕܝܘܬܐ ܠܐ ܝXܬܘܫܩܢܝܬX XܝXܪ ܥܦܝܦܘܬ Xܝܢܐ̈ ܂ X Xܝ ܝX ܒܬܪ ܂ ܘܕܢܐ ܝXXܐ ܢܝXܐܝXܪ ܕXܢܒXܝܬ ܝXܬܪܝܐ ܃ ܝXܘ ܕܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܪܝܘܬX ܇ ܠܝ ܕܢܘܕX ܢܢ Xܝܝܐ ܕܒܪܐ XܝXܒܝXܪ ܂ ܒܬܪ ܕ̣ܢܘܕܐ ܕܬܪܝܢ Xܝܢܐ ܢܐ ܝXܦܠXܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܝXܫܝܚX ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕܝܘXܐ ܝXܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܝXܝ ܕXܝܠ̣ܬ ܫܝXܐ ܂ ܒܬܪ ܝܝ ܟܠX ܠܐ ܠܝܝ̇ܝXܐ ܃ ܠܝܢܘ ܢ ܕܐܝXܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘܬX ܠܐ ܝXܦܫܩܢܝܬܐ ܃ ܘܬܪܝܢ̈ Xܝܢܐ̈ ܠܐ ܝXܦܪܫܐ ܘܢܕ ܒܬܪ ܝXܩ̇ܒܠܐ ܠܗ̇ ܝXܠܬܗ ܕܫܪܪܐ ܂ Xܕܝܢ ܠܐ ܝXܝܐ ܠܝXܐXܪ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܢ ܝܘܬX ܀ ܀ ܥܠ ܕܟܠXܘ ܢ ܝܪXܢܝܝXܘ̈ ܇ ܝܢܘ ܢ ܕܦ̇ܣܩܢ ܠX ܝ ܒܬܪ ܃ ܝXܫܬܪܓܪܓܝܢ ܝܢܘ ܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܝXܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܕܝܘ̣ܬX ܂ ܘܕܠܘ ܝܝ ܟ ܂ ܝXܝ XܝܬܝX ܇ ܗ̇ܝ ܕܝXܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܪ ܢܕ ܝXܫܝܚܐ ܃ ܝX ܘܢܝXܥܪܝX ܝXܢ ܦܝܝܩX ܕܬܪܝܘܬܐ ܕܝXܢ