simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܙܠܢ̈ ܥܝܡ ܟܝܢܐ̈ ܠܪܪܝܢܘܬܐ ܐܬ̣ܦܣܩܘ : ܒܬܪ ܬܦܠX ܚܕ . ܡܫܝܚܐ : Xܝܠܓ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐXܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܥ̇ܐܠ ܗܘܐ . ܘܒܒܝܬܐ ܒܬܪ ܕܪܘܡܚܐ ܡܢ ܕܦܢܗ ܆ ܡܥܝܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܪܕܐ ܗܘܐ . ܬܘܒ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܟܝܢܗ ܡܟܝܠ ܒܗܠܝܝܝܢ ܝܠܗ ²ܪܪ̣ ܐ ܆ ܒܬܪ ܗܘܢܐ . ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܝܗܐ : ܒܗ̇ܝ ܐ̇ ܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܠܚܡܐܝܬ ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ . ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܝܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܒܠܚܘܕ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ¹ܐܡ̣ܪ̣ ܗܟܢܐ ܀ ܡ̣ܢܘ ܕܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܝ̇ܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܕܐܠܨܐܝܪ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܡܩܝܡܝX ܒܬܪ ܐܝܪܘܗܝ ܡܣ̇ܪܟܠܝܢܢ . ³ܐܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ . ܬܪܝܢܘܬܐ ܓܝܪ̇ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܘܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ . ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ
SevAnt:Epist ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪ̣ ܩܕܡ ܐܫܬܠ̣ܚ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ̣ ܒܬܪ ܘXܝܫܝ̈ ܕ ܝܬܐ̈ ܘܕ ܫܪܟܐ . . ܗ̇ܝ ܕ ܪܝܫܘ̇X ܐܝܬܘܗܝ . . ܡܢ
SevAnt:Epist ܥXܝܕ ܐ ܗ̇ ܢXܘ ܕ ܥ̣Xܝܕ Ẍ ܗ̣ܘX ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܡܕܐ : ܘܒܫܡܐ ܒܬܪ ܬܘܒ . . ܕ ܡܝܐ ܐܝܬܘܝܘܝ ܒܫܐ ܕ ܒXܝܘܪXܘ ܕ ܒܗ ܡܬXܒܟܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ . ܕܝܠܗ ܆ ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܕܡܢܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܙܕܩ̇ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܡܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܡܠܦܢܐ : ܡܬܟ̇ܬܫ ܘܐܡ̇ܪ ܆
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܐܘ ܕܡܬܚܙܐ ܬܘܒX ܒܙܒܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕ̣ ܩܪܘ . ܒܬܪ ܇ ܘܪܗܛܐ ܕܒܪܩܐ ܕܠܐ ܩܐ̇ܡ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܘܕܐܬܓܫܫ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܥܒܝܕܬܐ ܘܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܢܣܒܬ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܇ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܝܬܝܢܢ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܬܐ̈ ܀ ܙܕ̇ܩ ܗܘܐ X X XܝX ܆ ܕܐܠܘ ܐܝܬܘXܘܝ ܣܟ ܐܢܫ ܒܬܪ ܕܠܐ ܠܐ ܬܘܒ ܕܐܠܗܝܐ ܢܐܡܪܝܘܗܝ X ܠܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܀ ܘܬܘܒ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܀ ܡܚܫ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܒܠܝܠܝܢ ܀ ܘܬܘܒ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܢܘܬܐ . ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ Xܝܢ ܝܝ ܝܥܝX· . ܩܘܝ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ . ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܘܛܘܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܛ ܇ ܠܘܬ ܬܝܘܒܐ ܒܬܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪ ܓ ܗ̇ܝ ܕܡܢ