simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܝܪܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܝܗ . ܘܠܒܪܗ ܕܝܝܢ ܬܘܒ ܕܘ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܪܘXܘܝ ܗܘܐ· ܘܝXܗܢܐ ܬܘܒ ܠܗXܝܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܐܬܝܐ ܝܕܝܥܝܢ . ܘܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܐܝܓܢܛܝܣ ܫܠܝܚܝܐ ܇ ܒܬܪ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܒ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܨ̇ ܒܬ ܇ ܡܚܕܐ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܆ ܐܘ ܕܡܬܚܙܐ ܬܘܒX ܒܙܒܢ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕ̣ ܩܪܘ . ܒܬܪ ܇ ܘܪܗܛܐ ܕܒܪܩܐ ܕܠܐ ܩܐ̇ܡ . ܐܝܟܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܘܕܐܬܓܫܫ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܠܝܠ ܕܝܢ : ܕܛܒ ܡܫܡܠܝ ܘܛܒ ܕܟܐ ܆ ܐܡܬܝ ܕܫܬܐ ܠܗ ܥܡܢ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܢܐ̣ ܘܐܡܪ ܐܢܐ . ܛܘܦܣܐ ܕܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܛܒ ܒܗܘܪ .
SevAnt:Epist ܟܪܘܟܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܬ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒܪܐ ܢܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܘXܘܝ
SevAnt:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ ܢ̇ܣܒ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܢܘܬܐ . ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ Xܝܢ ܝܝ ܝܥܝX· . ܩܘܝ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
SevAnt:Epist ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : X ܟܕ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ XX X ܒܬܪ . ܘܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ : X X X ܟܕ ܠܡܕܢܚܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕ
SevAnt:Epist ܕܢܦܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕܕܐ̈ : ܘܡܣܬܕܪ ܩܪܒܐ : ܘܢܙܕܟܐ ܓܒܐ ܒܬܪ ܕܦܠܓܐ̈ ܆ ܪ̣ܗܘܩ ܡܝXܝܢ ܥܡ ܙܝܢ̣ܐ̈ ܐܦ ܠܐܣܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܦܛܪܘܣ ܘܝܘܚܢܢ : ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܒܬܪ ܠܘܬ ܣܪܓܝܩܘ ܩܘܡܝܩܘ ܘܐܪܟܝܪܘܣ̈ ̈ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܚܙܝ ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܟܕ ܢܩ̇ܦ ܠܟܝܢܗ ܡܟܝܠ ܒܗܠܝܝܝܢ ܝܠܗ ²ܪܪ̣ ܐ ܆ ܒܬܪ ܗܘܢܐ . ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܝܗܐ : ܒܗ̇ܝ ܐ̇ ܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܪܝܫܝ̈ ܣܕܪܐ̈ : ܐܝܟ ܛܥܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܆ ܒܬܪ ܒܡܦܩܬܗ ܕܠܩܪܒܐ . ܡܬܕܟܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܛܠܝܐ̈ ܬܘܒ ܪܕܝܢ ܘܘܘ
SevAnt:Epist ܫܒܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܘܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܦܢܘ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܦܝܨ̈ ܐ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒܕ̇ ܦܩܩܕܢܐ ܇ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢX ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚ̇ܡܝܢ ܆ ܘܕܢ̇ܘܬܦܐ ܘܣܪܝܩܘܬܐ : ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܝ̇ܒ ܐܕܡ ܡܢ
SevAnt:Epist ܠܐܠܗܐ ܘܣܘܠܩܐ . ܘܒܫܘܒܚܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܆ ܘܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܦܐܝܬ X ܡ̣ܝܢ ܒܣܪܐ ܒܣܪܐ ܟܬܪ ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܬ̇ܥܒܕ ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬܘ ܕܚܘܝܐ : ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܕܡ ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܒܛܟܣܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܟ̇ܦܪܐ ܗ̣ܝ ܓܙܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ