simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ¹ܘܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܝܪ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܩ̣ܠ ܝܫܘܥ ܠܝܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܓܗܝܪܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܇ ܘܚܝܐ̈ ܕܥܬܝ̣ܝܢ ܇ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܙܪ̣ ܩ ܕܬܝܬܐ ܠܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܓܠܝܬܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܕܚܣܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢX ܕܗܠܝܢ ܢܣܒܪܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܬܪ ܕܥܩܘܒܠܐ . ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܬܛܫܐ . ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ XX ܕ ܡܫܚܝܐܝܬ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܝ ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܩܘXܝܐ ܒܬܪ ܘܐܪܒܝ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܠܬܐ - ܗܘܝܩܘܐ . . ܕ ܪܫܗ̇ . . ܗܠܝܢ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܩܘܪܝܐ XX X X' ܗܘܩܝܩܩܐXXX X ̈ ܒܬܪ ܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܡܢ ܐܝXܪܬܐ ܕ ܚXܝܫܪ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐܪܒܟܐ X XXX ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܐ . ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܝܩܩܐ ܀ ܒܡܛܪܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝX ܟܕ ܕ ܝܗ ܡܢ ܐܝXܪܬܐ ܕ ܚܝܝܫܝܢ ܘܫܒܟ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܐܪܒܫܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܠܐܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܛܟܣܐ ²ܥܐܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܘܐܦ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܚܘܝܗ̇ ܕܡܕܢܚܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܛܠܢܝܬܘ̈ ܕܫܡܫܐ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇
SevAnt:Epist ܪܕ ܘܝܐ ܕ ܐܬ̇ܟܬܒܬ ܠܘܬ ܡܫܒܚܬܐ ܩܩܘܪܝܐ̈ ̈ ܐܡ̣ܪܬܝ ܒܬܪ X ܕ ܝܝX ܟܕ ܕ ܝܝX ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕ ܬܠܬ ܕ ܟܬܒܝܐ ܕ ܫܬܐ ܕ ܗܠܝܢ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܪܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܝܪܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܝܗ . ܘܠܒܪܗ ܕܝܝܢ ܬܘܒ ܕܘ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܪܘXܘܝ ܗܘܐ· ܘܝXܗܢܐ ܬܘܒ ܠܗXܝܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܢܦܚ ܒܬܠܡܝܕܐ̈ : ܘܐܡܪ ܣܒܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪ ܐܓܪܬܐ ܕ ܠܘܬ ܩܩܘܪܝܐ ܗܘܘܝܩܘܐ̈ ̈ XX ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܡ ܡܪܢ ܬܬܗܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܢܓܡܪܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܫܒ̣ܩ ܪܘܚܗ . ܟܕ ܐܡܪ ܐܒܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܡܢ ܟܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ . ܟܕ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܙ ܐܡܪ . X ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܙܕ̇ܩ ܠܗ ܕܢܩܘܡ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܬܬܪܝܡ ܆ ܡܙܥܩ ܓܠܝܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ : ܡ̇ܟܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܣܝܡܝܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ ܕܡܢ ܘܪܟܐ : ܦܓܥ̇ܝܢ ܒܗ̇ ܚܝܠܐẌ ¹ܡܠܐܟܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܘ̇ܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ :
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ . ܕܡܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܕܙܕܩ ¹ܕܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܢܬܛܝܒX ܒܬܪ ܢܐܠܦܘܢ ܗܠܝܝܢ ܕܡܬܬܪܬܝܢX ܆ ܕܐܓܘܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ