simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܟܢ ܕܝܢ ¹ܐܬܗ̣ܦܟ ܝ ܠܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܕܕܚܠܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܦܐ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܣܪܚ :
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܀ ܒܬܪ ܥܠ ܡܕܡܝܢܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܐܪܡܝܐ ܐܠܐ ܗܘܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܇ ܡܬܦܝܣ ܗܘܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܛܝܫܬܐ ܒܬܪ ܥܝܢܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:Epist ܟܪܘܟܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܬ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒܪܐ ܢܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܘXܘܝ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ : ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܘܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܗܠܝܝܢ : ܘܟܠܗ ܒܬܪ ܕܡܒܣܪ ܡܘܕܐ : ܘܡܚܪܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : X ܟܕ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ XX X ܒܬܪ . ܘܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ : X X X ܟܕ ܠܡܕܢܚܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕ
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܪܪܢܢܝܬܐ . ܐܚܪܡܢܢ . ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ ܐܬ̇ܢܣܝܬ ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܠܚܕ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܘܕܝܠܝܬܗܘܢẌ ܆ ܚܪܡܐ ܒܬܪ ܥ̇ܘܠܐ ܕܠܐܘ ܢ ܇ ܘܕܗܢ̇ܘܢX ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܒܫܡܐ ܡ̣ܚܪܡܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܆ ܠܚܕ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇
SevAnt:Epist ܕܝܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐX ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ ܇ ܠܐ ܬܪܢܐ ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܬܩܝܡܐ ܒܥܪܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܟܬܝܒ .
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܟ ܆ ܥܬܝܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܙܕܝܦ . ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܠܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܡܛܠ ܕܡܒ ܠܟ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܡܠܐܩܝܢ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܬ̇ܥܒܕ ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬܘ ܕܚܘܝܐ : ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܕܡ ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܠܣܝ̣ܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘ̣ܝܘ ܒܝܕ ܪܘܝܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗܕܐ : ܢܣܒܝܘܗܝ ܠܨܠܡܝܐ ܘܢܩܒܥܝܘܗܝ ܒܐܣܬܐ : ܐܪܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ . ³ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܘܡܕܡܝܬܐ ܕܒܪܪܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ ܢ̇ܣܒ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܗ ܢܦܩ̣ܘ ܡܢ ܩܒܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܘܥܠ̣ܘ X XX XX ܠ . ܡܕܝܢܬܐ ܒܬܪ . ܦ̣ܬܚ . ܘܦܓܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܟܐܢܐ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡ̣ܟܘ ܆ ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ