simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܢܦܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕܕܐ̈ : ܘܡܣܬܕܪ ܩܪܒܐ : ܘܢܙܕܟܐ ܓܒܐ ܒܬܪ ܕܦܠܓܐ̈ ܆ ܪ̣ܗܘܩ ܡܝXܝܢ ܥܡ ܙܝܢ̣ܐ̈ ܐܦ ܠܐܣܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ : ܘܢܩ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܬܗܝܪܐܝܬ ܕܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܒܠܘܟܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܒܕܦܢܗ : ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܚܘܬܐ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܒܥܬ ܠܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܝܢ ܠܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܣܬܥܪܬ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܕܩܪܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܇ ܘܥܠܬܐ ܝܗ̣ܒ ܕܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܕܝܘܝܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܡܝܬܐ ܓܝܪ ܩܪܝܗܝ ܠܩܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܒܣܪ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܬܐܫ̣ܕ ܪܘܚܐ : ܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܬܪ . ܗ ܢ ܐ ܕܝܢ ܛܘܦܣܐ ܡ̇ܡܠܝܐ ܗܘܬ ܆ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܝܢ