simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܪܪܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܝܪܬܐ ܓ̣ܠܐ ܠܝܗ . ܘܠܒܪܗ ܕܝܝܢ ܬܘܒ ܕܘ̇ܘ ܒܬܪ ܢܡܘܣܐ ܐܝܪܘXܘܝ ܗܘܐ· ܘܝXܗܢܐ ܬܘܒ ܠܗXܝܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܫܒܝܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܘ ܇ ܘܒܝܕ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܦܢܘ ܆ ܒܢܝܐ̈ ܕܢܦܝܨ̈ ܐ ܗܘܘ . ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܫܘܚܠܦܐ ܕܠܕܡܐ ܇ ܬܘܒ ܠܚܙܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܟܝܢܐ ܢܗܦܟ ܗܘܐ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ¹̈ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܆ ܕܠܘ ܕܠܐ ܦܝܣ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܩ̣ܠ ܝܫܘܥ ܠܝܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܐ̈ ܘܠܝܠܘܬܐ̈ ܕܩܡ ܡܪܢ ܬܬܗܝܡܝܢ . ܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܆ ܠܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ ܢܓܡܪܘܢ . ܘܗܟܢܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܐܡ . ܟܕ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܆ ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܙ ܐܡܪ . X ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܙܕ̇ܩ ܠܗ ܕܢܩܘܡ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܕܡܢ