simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܡܥܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܡܬܬܪܝܡ ܆ ܡܙܥܩ ܓܠܝܐܝܬ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܟܗܢܐ : ܡ̇ܟܣܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܝܡܢ̈ ܣܝܡܝܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܪ̣ ܩܕܡ ܐܫܬܠ̣ܚ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ̣ ܒܬܪ ܘXܝܫܝ̈ ܕ ܝܬܐ̈ ܘܕ ܫܪܟܐ . . ܗ̇ܝ ܕ ܪܝܫܘ̇X ܐܝܬܘܗܝ . . ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܠܐܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܛܟܣܐ ²ܥܐܠܝܢ . ܘܗܕܐ ܘܐܦ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܒܬܪ ܕܝܢ ܒܗ ܒܚܘܝܗ̇ ܕܡܕܢܚܐ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܢܦܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕܕܐ̈ : ܘܡܣܬܕܪ ܩܪܒܐ : ܘܢܙܕܟܐ ܓܒܐ ܒܬܪ ܕܦܠܓܐ̈ ܆ ܪ̣ܗܘܩ ܡܝXܝܢ ܥܡ ܙܝܢ̣ܐ̈ ܐܦ ܠܐܣܘܬܐ̈ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܕܩܡܘ ܡܝܬܘ ܐܝܟ ܡܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐXܗܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܒܬܪ : ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܐܢܫ ܢܬܩ̇ܢܛ ܡܢ ܡ̇ܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܫܒ̣ܩ ܪܘܚܗ . ܟܕ ܐܡܪ ܐܒܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣ̇ܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܆ ܡܢ ܟܕ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܛܠܢܝܬܘ̈ ܕܫܡܫܐ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ . ܨܝܕܝܢ . ܘXܝܨܠܝܢܢ ܕܬܓ̣ܕܫ ܠܟܝ̣ ܡܢܪܐ X X ܒܬܪ ܘܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܐܬܬ ܢܣܒܪ ܡܘܬܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐXܗܫܐ̈ ܟܠܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܥܬܝܩܬܐX . ܒܬܪ ܐܢܫ ܢܬܩ̇ܢܛ ܡܢ ܡ̇ܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡܘ ܡܝܬܘ ܐܝܟ ܡܐ
SevAnt:Epist ܗܕܐ : ܢܣܒܝܘܗܝ ܠܨܠܡܝܐ ܘܢܩܒܥܝܘܗܝ ܒܐܣܬܐ : ܐܪܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ . ³ܡܛܠ ܚܙܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܘܡܕܡܝܬܐ ܕܒܪܪܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܇ ܡܬܦܝܣ ܗܘܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܛܝܫܬܐ ܒܬܪ ܥܝܢܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܪܬܘܕܟܣܘ̈ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ X ܗ̣ܘܐ . ܠܐ ܫܒܩܗ ܕܢܡܘܬ . ܘܘܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܥܡܘܛܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܓܠܝܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܥܠ . XXX ܠܚܢܘܟ ܓܝܪ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܇ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܘܛܘܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܛ ܇ ܠܘܬ ܬܝܘܒܐ ܒܬܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܦܣܝܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪ ܓ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ ܡܫܪ̣ܪ ܐܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ ¹ܨܝܕܝ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܆ ܘܢܨܘܕܘܢ ܒܬܪ ܐܢܐ ܨܝܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐXܝܪ ܡܝ̇ܐ . ܘܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ . ܘܡܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܦܓܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ : ܕܠܘ ܒܩܘܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܐ ܇ ܘܕܡܢ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܙܢܝܘܬܐ ܇ ܒܐܝܠܝܢ ܪܡܢܗ ܡܪܬܪܪ̈ ܗܘܝ̈ ܐܘܕܥ ܇ ܕܐܨܠܚܬ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܟܝܠ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܕܐܠܨܐܝܪ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܡܩܝܡܝX ܒܬܪ ܐܝܪܘܗܝ ܡܣ̇ܪܟܠܝܢܢ . ³ܐܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܘܕܝܠܝܬܗܘܢẌ ܆ ܚܪܡܐ ܒܬܪ ܥ̇ܘܠܐ ܕܠܐܘ ܢ ܇ ܘܕܗܢ̇ܘܢX ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ