simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝܕܬܐ ܕܗܠܝܢ ܆ ܬܬܕܪܫ ܪܓܝܘܬܐ ܕܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܢܬܚܝܠܘܢ ܒܬܪ ܟܐܦܐ ܐܘ ܐܣܦܝܪܐ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܕܟܕ ܪܫܦܝܢ ³ܐܢܘܢ ܫܦܦܐܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܢܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܡܕܪܥ ܘܡܫܒܠ ܠܢ ܠܘܬ ܨܘܡܐ ܗ̇ܘ ܫܪܝܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ ܐܢܘܢXܢ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܘ ܥܠ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܟܪܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܒܬܪ ܝX 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠ̣ܦ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܪܫ ܐܓܘܢܢ ܡܫܝܚ ܐ ܇ ܕܠܘܬ ܚܫܐ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ . XX XX [ܗܢܐ ܕܟܕ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ ܩܒ̣ܥ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܢ ܒܣܛܢܐ ܇ ܘܠܣܒܪܗ ܒܬܪ ܕܗ̇ܦܟ ܒܚܘܒܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܒܥܠܕܪܗ . X [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܟܘܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܩܪܒܘ ܗܘܘ : ܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܒܬܪ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܠܗܘܢ ܆ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܚܦܪ ܘܒܗ̣ܬ ܇ ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܫܢܝ ܗܘܐ ܥܕ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܦܚ ܦܐܬܐ̈ ܘܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܛ̣ܦ ܗܘܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܟ ܕܐܕܪܟܬ ܡܠܬܐ ܇ ܚܘܝܬ ܥܠ ܪܒܘܬ ܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܇ ܒܬܪ ܡܡܨܥܐ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܝܠܐ ܗܢܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܓܒܘ ܗܘܘ ܐܝܟ ܒܬܪ ܩܛܝܪܐ ܘܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ ܥܨܝܢܐ ܕܨܒܝܢܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܥܬܝܕ ܠܡܣܬ̇ܠܩܘ ܇ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܦ̇ܣ ܗܘܐ ܕܠܘ ܥܡ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܥܬܝܕ Xܢܠܡܬܗ̇ܦܟܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܢܪܡܘܙ ܠܗܘܢ ܥܠ ܚܫܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܣܒܠ ܒܬܪ ܕܢ̣ܓܠܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ XXܕܒܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈ Xܢܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܐܦܠܐ ܥܩܒܬܗ̇ ܕܡܦܪܓܘܬܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܒܬܪ ܕܡܦܘܠܬܗ ܐܫܬܠܚܬ ܐܦ ܫܒܝܚܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܟܝܟܘܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܬܪܝܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܫ̣ܡܥܐ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܘܠܡܪܚܩܘ ܡܢ ܣܢܐܬܐ ܆ ܠܡܐܨܦ ܕܝܢ ܕܚܘܒܐ ܇ ܘܠܡܪܕܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ : ܠܐ ܐܡܐܢܘ ܡܢ ܕܢܪܗܛܘܢ̈ ܒܬܪܗ ܒܬܪ ܘܦܢܛܣܝܐ ܡܕܡ ܡܬܪܢܐ ܗܘܐ X ܡܢ ܣܟܠܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܗܫܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܐܠܨܘܬ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܝܘܬܪܢܐ Xܢܕܡܢܗ ܆ ܢܐܡܪ ܒܬܪ ܙܩܝܦܐ : ܕܚܫܝܒ ܨܥܝܪܐ : ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܡܘܬܐ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܐܕܡ ܗܝܕܝܟ ܇ ܟܕ ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ܒܬܪ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ . [X] ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܢܓܡܪܝܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܇ ܡܢ