simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܠܛܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܗ ܘܓܡܝܪܘܬܗ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܇ ܗܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟ̣ܐ ܗܘܐ ܘܙܟܝܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ XXX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܣܩܬܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܢܗ : ܡܢ ܒܬܪ ܝX 10ܕܗܘ̣ܐ ܒܫܘܚܠܦܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [X]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܬܘܒ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܠܝܠܘܬܗܘܢ : ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܘܗܒܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܝ ܇ ܗ̇ܝ