simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ ܩܒ̣ܥ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܢ ܒܣܛܢܐ ܇ ܘܠܣܒܪܗ ܒܬܪ ܕܗ̇ܦܟ ܒܚܘܒܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܒܥܠܕܪܗ . X [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܣܛܪܗ ܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈ Xܢܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܬܘܒ ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ¹ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܠܫܡܝܐ ܠܥܢܝܗܘܢ ⁵ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . X [X]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܒܬܪ ܒܒܥ̇ܬܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ Xܢ ܠܢܫܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܛܒ ܐܠܨܐ ܗܘܬ· ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܠܬ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܠܢܫܐ̈ ܗܟܝܠ ܢܬܚܙܐ ܗܘܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܐܕܡ ܗܝܕܝܟ ܇ ܟܕ ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܗܟܘܬ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܬܬܟܝܢ : ܩܕܡ ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܕ ܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܗܘ ܚܕܬܐ ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܐܬܚܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐXܝ ܒܡܫܝܚܐ . ܗܢܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇ ܐܠܘ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ¹ܕܥ̇ܡܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܘܬܘܒXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܢ̣ܩ̇ܦ ܡܟܝܠ ܠܡܐܡܪ ܗ̇ܝ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇ ܐܢ ܡܛܝܐ ܠܗ ܬܠܝܠܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܇ ܡܬܪܓܐ ܒܬܪ ܘܒܡܢܘܬܗ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܢ ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ . [X] ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܢܓܡܪܝܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ ܐܢܘܢXܢ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܘ ܥܠ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܟܪܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܒܬܪ ܝX 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܥ̣ܨܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܢ̣ܚܫ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܢܣܒܘܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܒܬܪ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܥܐܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐX ܕܪܘܚܐ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ܒܬܪ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܪ ܗܘܐ ܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܘܢܦ̇ܣ̣ܩ ܒܬܪ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ [X]ܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ