simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܒܫܪܒܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܕܒܪܘܬܐ ܐܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܡܠܝܗ ܘܓܡܝܪܘܬܗ ܕܡܢ ¹ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܫܠܛܐ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܇ ܗܕܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ Xܢܕܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܢܢ ܥܠܬܗ̇ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܝܪ ܗܘܐ ܥܡ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܐܦ ܡܩܠܣܐ ܠܗ ܕܐܬܪܟܢX ܠܡܫܬܒܪܪܘ ܒܬܪ ܘܠܝܬܐ ܆ ܚܣܝܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܙܟ̣ܐ ܗܘܐ ܘܙܟܝܗ ܠܟܝܢܢ ܇ ܘܐܒܗܬܗ ܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . [8]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗXX ܕܨܐܕܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܪܒܗܘܢ ܇ ܡܥ̇ܬ̣ܕ ܗܘܐ ³ܠܡܩܒܠܘ ܆ ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ XXX 1ܕܗܘ̣ܬ ܡܣܩܬܗ X ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܒܬܪ ܠܡܚܟܡܘܬܗܘܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܀ XX [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܢ̣ܩ̇ܦ ܡܟܝܠ ܠܡܐܡܪ ܗ̇ܝ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝX 10ܕܗܘ̣ܐ ܒܫܘܚܠܦܐ X ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܢܣܬܠܩ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐXẌ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܇ ܕܟܕ ܐܝܟ ܕܡܢܗ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܬܘܒ ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ¹ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܠܫܡܝܐ ܠܥܢܝܗܘܢ ⁵ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . X [X]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܬܫܕܪܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ Xܝܝܘܡܝܢ̈ : ܐܝܟ ܕܠܢܘܦ̇ܩܐ ܕܡܠܝܠܘܬܗܘܢ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܒܬܪ ܒܬܚܘܡܐ Xܢܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܐܓܢܬ ܗܘܬ ܥܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܝ ܇ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܥܬܝܕܐ ܠܡܚܟܡܘܬܟܘܢ ⁵ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܀ XX ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܠܝ ܦܪܗܣܝܐ ܠܡܫܕܪܘ ܠܟܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܡܢ