simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ [X]ܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ XX² ܥܬܝܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ . [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܐܪܥܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܟܬܪ ܡܪܢ ܡܫܝܚ ܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܕܥܠ ܫܘܐܠܗ ܆ ܬܘܒ ܗ̇ܦܟ ܬܒ̇ܥ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . X [X]ܐܠܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܘܝܢܢ ܒܬܪ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܬܪ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܐܪܥܐ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܠܩܐ ܇ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . X [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܥܒ̣ܕ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ . ܒܬܪ ܠܘܬ ܗ̇ܝ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܆ ܥ̣ܨܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܢ̣ܚܫ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܇ ܘܢܣܒܘܠ ܡܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܘܢܩܘܡ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܆ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܟܠܝܢܢ ܆ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗ : ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܐܝܟܢܐܝ 1X6 ܕܡܪܢ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܕܩܝܡܬܐ : ܐܟ̣ܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܠܐ ܦܠܝܓܘܬܐ ܡܢ ܐܢܫ ܗܘܝܐ ܥܠܝܢ ܇ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܢ̇ܐܣ̣ܐ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܦܠܝܓܬܐ̈ Xܕܥܠܘܗܝ ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇ ܐܠܘ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ¹ܕܥ̇ܡܪ ܒܐܘܪܫܠܡ ܆ ܘܬܘܒXX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܣܛܪܗ ܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܇ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ Xܡܝܬܐ̈ : ܫܘܚܠܦܐ ܬܡܝܗܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܇ ܒܬܪ ܇ ܘܥܢܢܐ ܩܒܠܬܗ ܇ ܘܐܬܟܣܝ ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܫܠܚܗ̇ ܗܘܐ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ܇ ܕܬܚܝܬ ܥܝܢܐ̈ ܓܫܝܡܬܐ̈ ܇ XXܐܢ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫܘܒܚܐ ܡ̇ܦܪܓܐ ܐܬܥ̇ܛܦ ܗܘܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ . [X]ܟܕ ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܗܘ̣ܬ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ . X [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܦܟ ܒܬܪ ܕܦܪܘܩܢXX ܕܠܫܡܝܐ ܇ ܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܡܫܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܩ̇ܒ̣ܠܘ ܗܘܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܛܝܒܘܬܐ ܒܬܪ : ܕܡܢܐ ܡܒܕܩ ܫܡܐ ܗܢܐ ܝXX16 Xܕܩܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܇ ¹ܘܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ ܢܦܩܘ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܒܬܪ ¹ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܚܝܢܢXܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܥܐܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐX ܕܪܘܚܐ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ . [X]ܐܠܐ ܡܢ