simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܥܡܠܘ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܬܠܓܐ¹ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܚܪܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܡܪܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܫ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܕܝܢܢ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ : ܕܡܢ ܒܬܪ Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇