simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . X [X]ܕܚܡܫܐ : ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܐ̇ܝܕܐ ܥܠܬܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . [X]ܕܫܒܥܐ : ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܒܬܪ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܢܫܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܩܕܡܝܬ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܥܬܝܕ ܒܬܪ . [11]ܕܚܕܥܣܪ : ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܬܕܒܪܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ . ܘܡܐ ܕܒܥ̇ܬܗ ܕܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܪܝܬ ܆ ܒܬܪ Xܫܪܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܩ̇ܒ̣ܠ ܆ ܬܢ̇ܐ ܬܘܒ ܘܡܫ̇ܐ̣ܠ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܐ ܕܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܒܬܪ ܒܒܥ̇ܬܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ Xܢ ܠܢܫܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܐܬܚܙܝ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܘܕܐܝܟܢܐ ܥܬܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܒܬܪ ܆ XXܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܗܘܦܟܐ̈ ܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܇ ܟܕ ܡܒܪܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܬܪ ܗܘ ܚܕܬܐ ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܐܬܚܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐXܝ ܒܡܫܝܚܐ . ܗܢܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܒܐ ܕܓܘܐ : ܐܕܡ : ܒܪܝܬܐ ܠܡ ܓܝܪ ܐܫܬܥܒܕܬ ܒܬܪ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܒܬܥܝܫܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܥܡܠܘ ܗܘܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܥܓܝܢܝܢ ܇ ܘܡ̇ܠܐ ܒܘܝܐܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܣܢܐܐ ܒܥܠܕܪܢ . ܘܐܝܟܢܐ X ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܓܐ¹ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܪ ¹ܐܠܗܝܐ ܗܘ̣ܝXX ܘܐܫܬܡܠܝ ܀ [X]ܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܗܘ̣ܬ ܗܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ· [X]ܐܝܟ ܒܬܪ . XX ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܢ̣ܩ̇ܦ ܠܫܪܒܢ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܬܒ̇ܥ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܇ Xܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܡ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܇ ܐܘ ܕܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܒܗ ܢܣܝܥܘܢ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܛܠܘܡܐ ܇ ܘܢܐܡܪܘܢ ܗܘܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܒܪ ܗܘܐ ܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܘܢܦ̇ܣ̣ܩ ܒܬܪ ܕܚܘܝܬ ܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ : ܐܠܗܐ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܕܠܘ ܒܐܪܥܐ ܦ̇ܐܫ ܇ ܐܠܐ ܠܫܡܝܐ ܒܬܪ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ : ܕܐܚܪܢܐ ܚܠܦ ܐܚܪܢܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . [X]ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܀ [X]ܪܫܐ ܕܫܬܐ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܢܫܐ̈ ܩܕܡܝܬ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܡܪܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܇ ܛܒ ܐܠܨܐ ܗܘܬ· ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܠܬ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܠܢܫܐ̈ ܗܟܝܠ ܢܬܚܙܐ ܗܘܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܗܟܘܬ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܬܬܟܝܢ : ܩܕܡ ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܪܕܝܢܢ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܇ ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܢ ܓܒܝܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܆ ܒܬܪ ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܣܒܝܣܢ̈ ܒܗ : ܢܦܪܘܫ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ ܆ ܘܗܝܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܢܨ̇ܝ̣ܒ ܒܬܪ ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܩܡ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܝܟܢܐܐܪܐ ܗܫܐ ܗܕܐ ܥܣܩܐ ܠܗ : ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇ ܐܢ ܡܛܝܐ ܠܗ ܬܠܝܠܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܇ ܡܬܪܓܐ ܒܬܪ ܘܒܡܢܘܬܗ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܢ ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ